Zinātniskajām institūcijām un komersantiem praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai pieejami gandrīz 16,9 miljoni eiro, no tiem 15,9 miljonus finansēs Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Projektu iesniegšana - līdz 12. augustam

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātās Eiropas Savienības (ES) fondu programmas ceturto atlases kārtu. Zinātniskās institūcijas un  komersanti projektu iesniegumus var iesniegt CFLA no š.g. 13. jūnija līdz 12. augustam.

CFLA direktors Mārtiņš Brencis: “Šajā ES fondu plānošanas periodā ieguldījums Latvijas zinātnes un pētniecības attīstībā ir ievērojams – praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai kopumā no ERAF paredzēti 84 miljoni eiro. Šīs investīcijas ļaus attīstīt vairāk nekā 330 jaunus produktus un tehnoloģijas un vairākiem simtiem zinātnieku, tostarp jaunajiem profesionāļiem, radīs iespēju attīstīt pētniecības praksi. Finansiālais pienesums no ES ir svarīgs ne vien tiešā un tūlītējā valsts ekonomikas stiprināšanā, bet sniedz arī ilgstošu pozitīvu efektu attīstības iespējām un ilgtspējai.”

Daudzpusīgs atbalsts praktiskas ievirzes pētniecībai

Ar ES fondu atbalstu tiks veikti pētījumi, kuru rezultātā tiks izstrādātas tehnoloģiju tiesības – patenti un citi nemateriālie aktīvi, intelektuālā īpašuma licences vai nodošanas līgumi, izstrādāti prototipi jauniem produktiem vai tehnoloģijām, radītas jaunas nekomercializējamas ārstniecības un diagnostikas metodes, oriģināli zinātniskie raksti vai sasniegti citi pētījuma specifikai atbilstoši rezultāti. Atbalstu praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai varēs saņemt gan ar saimniecisko darbību saistītos, gan nesaistītos projektos.

Paredzēts, ka tiek atbalstīti pētniecības projekti, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas noteikto tautsaimniecības transformācijas virzienu un izaugsmes prioritāšu īstenošanā un šādu specializācijas jomu attīstībā: zināšanu ietilpīga bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģija, biofarmācija un biotehnoloģija, viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas, viedā enerģētika, kā arī informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Vienam projektam - līdz 500 000 eiro

Viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 500 000 eiro, bet minimālais publiskā finansējuma apmērs - 30 000 eiro.

Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 16 852 968 eiro, ko veido ERAF finansējums 15 868 149 eiro apmērā un valsts budžeta finansējums - 984 819 eiro. Ar saimniecisko darbību nesaistītiem projektiem pieejamais publiskais finansējums ir 8 918 893 eiro, savukārt ar saimniecisko darbību saistītiem projektiem - 7 934 075 eiro no ERAF.

Detalizēti projektu iesniegumu atlases nosacījumi pieejami Ministru kabineta 12.01.2016. noteikumos Nr. 34. Paziņojums par atklātu projektu iesniegumu atlasi 12.06.2020. publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Projektu atlases nolikums, projekta iesnieguma veidlapas un palīgmateriāli pieejami CFLA mājaslapas sadaļā “Izsludinātās atlases”.

ERAF atbalsts praktiskas ievirzes pētījumu veikšanai paredzēts plānošanas dokumenta - Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa  “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākuma “Praktiskas ievirzes pētījumi”  ietvaros.

Informācija par visām CFLA izsludinātajām atlasēm pieejama CFLA mājaslapā: http://cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases .

Par īstenotajiem projektiem ES fondu programmas iepriekšējās atlases kārtās plašāku informāciju var iegūt vietnē www.esfondi.lv

Pieejams ES fondu finansējums praktiskas ievirzes pētījumiem