Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos ir mainītas projektu rādītāju sasniegšanas prasības vairākās Eiropas Savienības (ES) fondu programmās, kuras ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārziņā.

VARAM informē, ka otrdien, 7.02.2023. valdības sēdē ir apstiprināti MK noteikumi:

  • Nr. 54 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumos Nr. 593 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”” un
  • Nr. 55 “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi””.

MK noteikumu grozījumi par 3.3.1 SAM projektu rādītāju sasniegšanu paredz šādas izmaiņas:

  1. pagarināt projektu rādītāju (komersantu darba vietas un nefinanšu investīcijas, komersantu skaits) sasniegšanas termiņu līdz 5 gadiem pēc projekta pabeigšanas, nepārsniedzot  31.12.2028. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās –  pašvaldībām tiek dots papildu laiks iepriekš plānoto rādītāju sasniegšanai (šobrīd rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2023; termiņš ir vienāds ar projektu īstenošanas termiņu);
  2. 15% atlaidi rādītāju nesasniegšanai – sākt ERAF finansējuma atmaksu par rādītāju neizpildi virs 15% neizpildes, nevis no 1%, kā tas ir noteikts šobrīd. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās, vienlaikus 15% elastības pieeja tiek salāgota ar 5.6.2.SAM īstenošanas nosacījumiem, kur šāda 15% atlaide rādītāju nesasniegšanai jau ir noteikta.

Savukārt MK noteikumu grozījumi par 5.6.2. SAM un 13.1.3.3.pasākuma projektu rādītāju sasniegšanu paredz pagarināt projektu nacionālo rādītāju (komersantu darba vietas un nefinanšu investīcijas) sasniegšanas termiņu līdz 5 gadiem pēc projekta pabeigšanas, nepārsniedzot 31.12.2028. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās –  pašvaldībām tiek dots papildu laiks iepriekš plānoto nacionālo rādītāju sasniegšanai. Vienlaikus skaidrojam, ka netiek pagarināts termiņš atjaunotās degradētās teritorijas (ha) rādītāja sasniegšanai, kas ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktais iznākuma rādītājs.

VARAM uzsver, ka projekta darbību pabeigšanas un izdevumu attiecināmības beigu termiņš netiek mainīts – tas ir 31.12.2023. Ņemot vērā, ka Eiropas Komisija nav pagarinājusi ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu (t.sk. saglabājas n+3 pieeja budžeta plānošanā), arī izmaksu attiecināmības termiņa pagarināšana nav iespējama. Ievērojot minēto, VARAM aicina pašvaldības vadīt riskus, lai nodrošinātu projektos paredzētās infrastruktūras izbūvi līdz 31.12.2023.