Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir sagatavojusi skaidrojumu par rīcību ārkārtējās situācijas apstākļos, ja  būvniecībā rodas pārtraukums Eiropas Savienības fondu līdzfinansētos projektos.

Lēmumi jādokumentē

Gadījumā, kad būvniecības darbu veikšana kļuvusi neiespējama vīrusa izplatības ierobežošanas un risku mazināšanas pasākumu dēļ (piemēram, karantīna vai robežas slēgšana), pieņemtais lēmums par to jāatspoguļo būvniecības izpilddokumentācijā, sastādot aktu par fakta konstatāciju, kā arī veicot ierakstu būvdarbu žurnālā. Tāpat jārīkojas gadījumā, ja būvniecības darbu veikšana kļuvusi daļēji neiespējama, piemēram, robežu slēgšanas dēļ apgrūtināta vai neiespējama konkrētu būvizstrādājumu piegāde, būvuzraugs atteicies no pienākumu pildīšanas u.c. gadījumos.

Konservācija

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 85.punktu, pārtraucot būvdarbus uz termiņu, kas ilgāks par vienu gadu, ir jāveic būves konservācija speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. Būves konservāciju veic arī tad, ja būvdarbus pārtrauc uz īsāku laiku - ja  to prasa attiecīgā būvniecības stadijā esošais būves konstruktīvais vai vides stāvoklis.

Ēkas, inženierbūves, ceļa un ielas konservāciju veic, ja būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas dēļ var rasties bīstamība videi vai cilvēku dzīvībai vai veselībai, vai var rasties bīstami bojājumi konstrukcijās. Informāciju par kārtību, kādā veic konservāciju būvdarbu pārtraukšanas vai apturēšanas gadījumā, skatīt Speciālajos būvnoteikumos.

Autoruzraudzība

Gadījumā, ja būvprojekta izstrādātājs atsakās no autoruzraudzības veikšanas, atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu 109.punktā minētajam būvniecības ierosinātājs var slēgt līgumu par autoruzraudzību ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu.

Atgādinām, ka saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 113.punkta apakšpunktos noteikto, autoruzrauga obligātajos pienākumos neietilpst segto darbu aktu parakstīšana. Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 114.punkta 114.5. apakšpunktu autoruzraugam ir tiesības piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā. Atbilstoši Speciālajos būvnoteikumos noteiktajam, autoruzraugs paraksta segto darbu aktus, ja to paredz autoruzraudzības līgums.

Būvuzraudzība

Ja būvuzraugs atkāpies no būvuzraudzības līguma vai atteicies no pienākuma pildīšanas, tā pienākums ir rakstiski informēt attiecīgo būvvaldi. Būvvalde aptur būvdarbus, ja netiek veikta būvuzraudzība (objektos, kur būvuzraudzības nepieciešamību nosaka normatīvie akti). Būvdarbi tiek pārtraukti uz laiku, kamēr pasūtītājs nodrošina būvuzrauga piesaisti, slēdzot jaunu līgumu par būvuzraudzību.

Pasūtītājam jānodrošina, ka otrās grupas būvju būvuzraudzību, kuru būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī trešās grupas būvju būvuzraudzību uz līguma pamata var veikt tikai būvkomersants, kurš reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi.

Iepirkumu veikšana

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir sniedzis skaidrojumu, ka pasūtītāji atkarībā no paredzamās līgumcenas var piemērot sarunu procedūru (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (PIL) 8. panta septītās daļas 3. punktu), kā arī rīkoties atbilstoši izņēmuma gadījumu nosacījumiem iepirkuma organizēšanā un izslēgšanas noteikumu piemērošanā (saskaņā ar PIL 9. panta 21. daļas 1. punktu).

Šīs normas piemērojamas gadījumos, kad pasūtītājam objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot atklātu konkursu, slēgtu konkursu vai konkursa procedūru ar sarunām vai iepirkumu. Detalizēti ar IUB skaidrojumu iespējams iepazīties ŠEIT.

Par iepirkuma līguma grozījumiem, ja līgumu nav iespējams izpildīt ārkārtējās situācijas, papildu informācija - ŠEIT

Kā rīkoties, ja ārkārtējās situācijas dēļ rodas pārtraukums būvniecībā