2023. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi publiskos iepirkumus regulējošajos normatīvajos aktos.

Publisko iepirkumu likuma (PIL) 42. pantā paredzētā izslēgšanas iemeslu pārbaudes kārtība paredz, ka izslēgšanas iemesli pārbaudāmi iepirkuma un iepirkuma procedūras norises posmā, kā arī PIL 42. panta desmitajā daļā noteikta konkrēta pārbaudes kārtība. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildes posmu PIL paredz nosacījumus, kad izslēgšanas iemesli līguma izpildes posmā pārbaudāmi noteiktiem subjektiem to nomaiņas/ piesaistes brīdī.

PIL 62. panta noteikumi regulē iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaisti. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse), saskaņojot ar pasūtītāju, var veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Attiecīgi var tikt nomainīts:

  • piedāvātais apakšuzņēmējs, kura darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro,
  • nomainīts arī tāds apakšuzņēmējs, uz kura iespējām balstās,
  • kā arī piesaistīts jauns apakšuzņēmējs.

Arī gadījumā, ja iepirkuma līgums noslēgts līdz 31.12.2022., jāņem vērā, ka nomainot apakšuzņēmējus vai piesaistot jaunus apakšuzņēmējus līguma izpildes posmā, izslēgšanas iemeslu pārbaudi apakšuzņēmējiem, veic saskaņā ar tiem likuma noteikumiem, kas ir spēkā pārbaudes veikšanas dienā!

Iepriekš minētais nozīmē, ka neatkarīgi no līgumā paredzētās kārtības, ir pārbaudāmi izslēgšanas noteikumi (1) atbilstoši PIL 42. panta “jaunajai” redakcijai un (2) pārbaude veicama tiem apakšuzņēmējiem, kuru darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Pasūtītājs var informēt par minētās kārtības maiņu visus piegādātājus, ar kuriem noslēgto līgumu izpilde tiek turpināta pēc 31.12.2022., vai arī veikt atbilstošus grozījumus noslēgtajos līgumos.

Avots: Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojums “Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi”. Detalizētāk sk. Skaidrojumus regulējumam no 2023.gada 1.janvāra IUB tīmekļa vietnē.