Noderīgi projektu īstenotājiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir aktualizējusi Metodisko materiālu par rādītāju sasniegšanas pārbaudi 3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM projektu ietvaros atbilstoši 2023.gada 7.februārī apstiprinātiem Ministru kabineta noteikumu grozījumiem Nr.54 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – 3.3.1. SAM MK noteikumu grozījumi) un Ministru kabineta noteikumu grozījumiem Nr.55 “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.3. pasākuma “Teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības veicināšanai pašvaldībās” īstenošanas noteikumi”” (turpmāk – 5.6.2. SAM MK noteikumu grozījumi).

Atbilstoši 3.3.1. SAM MK noteikumu grozījumiem:

  1. pagarināts projektu rādītāju (komersantu darba vietas un nefinanšu investīcijas, komersantu skaits) sasniegšanas termiņš līdz 5 gadiem pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 31.12.2028. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās –  pašvaldībām tiek dots papildu laiks iepriekš plānoto rādītāju sasniegšanai (šobrīd rādītāji jāsasniedz līdz 31.12.2023, kas ir vienāds ar projektu īstenošanas termiņu);
  2. 15% atlaide rādītāju nesasniegšanai – sākt ERAF finansējuma atmaksu par rādītāju neizpildi virs 15% neizpildes, nevis no 1%, kā tas bija noteikts iepriekš. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās, vienlaikus 15% elastības pieeja ir salāgota ar 5.6.2.SAM īstenošanas nosacījumiem, kur šāda 15% atlaide rādītāju nesasniegšanai jau ir noteikta.

Atbilstoši 5.6.2. SAM MK noteikumu grozījumiem:

  1. pagarināts projektu nacionālo rādītāju (komersantu darba vietas un nefinanšu investīcijas) sasniegšanas termiņš līdz 5 gadiem pēc projekta noslēguma maksājuma veikšanas, nepārsniedzot 31.12.2028. Precizētais nosacījums ir vienādi attiecināms uz visiem projektiem visās atlases kārtās –  pašvaldībām tiek dots papildu laiks iepriekš plānoto nacionālo rādītāju sasniegšanai. Vienlaikus skaidrojam, ka netiek pagarināts termiņš ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” noteiktajam iznākuma rādītājam “atjaunotās degradētās teritorijas (ha)”, kas jāsasniedz līdz 31.12.2023.

Projekta darbību pabeigšanas un izdevumu attiecināmības beigu termiņš netiek mainīts – tas ir 31.12.2023. Ievērojot minēto, aicinām vadīt riskus, lai nodrošinātu projektos paredzētās infrastruktūras izbūvi līdz 31.12.2023.  Vēršam arī uzmanību, ka saskaņā ar vienošanās vispārīgajiem noteikumiem noslēguma maksājuma pieprasījumu finansējuma saņēmējs iesniedz 2 (divu) nedēļu laikā pēc vienošanās noteiktajā projekta darbību īstenošanas laika beigām vai pēc pēdējā finansējuma saņēmēja veiktā maksājuma veikšanas, ja maksājums veikts ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc vienošanās noteiktā projekta darbību īstenošanas laika beigām, un ne vēlāk kā 31.12.2023.

Aicinām iepriekš minētās izmaiņas normatīvajā regulējumā ņemt vērā, sagatavojot un ierosinot projektu grozījumus Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā, iesniedzot finansējuma saņēmēja pamatojumu rādītāju termiņa pagarināšanas nepieciešamībai un ziņojot par projektu ietvaros sasniegtajiem rādītājiem. Tāpat arī vēlamies vērst uzmanību uz Metodikā paredzēto par atvieglojumiem rādītāju sasniegšanā (10.nodaļa), kas piemērojama gadījumos, kad projekta rādītāju sasniegšanas termiņš tiek pagarināts virs 3.3.1. SAM un 5.6.2. SAM MK noteikumu grozījumos noteiktā piecu gadu termiņa, nepārsniedzot 31.12.2028. (izņemot rādītāju “atjaunotās degradētās teritorijas (ha)”, kas jāsasniedz līdz 31.12.2023.). Rādītāju “atjaunotā degradētā teritorija” ieskaita (gan tādas atjaunotās degradētās teritorijas, kurās netiek veiktas projekta investīcijas, gan tādas, kurās projekta investīcijas tiek veiktas), kad ir pabeigtas ar būvdarbiem saistītās projekta darbības – objekti, kuros veikti ieguldījumi.