Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) uzsver, ka, nodrošinot Eiropas Savienības (ES) fondu sadarbības iestādes funkcijas, CFLA īsteno projektu uzraudzību visos to attīstības posmos, un pārbaudes par tramvaju iepirkumu Daugavpilī vēl turpinās.

Sniedzam īsu aktuālās informācijas apkopojumu:

  • Tramvaju vagonu iegāde Daugavpilī ir paredzēta Eiropas Savienības fondu projekta “Videi draudzīga un integrēta mobilitāte Daugavpils pilsētā” (Nr. 4.5.1.1/21/I/005) ietvaros, ko īsteno SIA "Daugavpils satiksme";
  • Tramvaju iegāde ir veikta, balstoties uz iepirkuma ar ID Nr. DPP 2022/69 “Videi draudzīgu tramvaju vagonu iegāde Daugavpils pilsētā” rezultātā noslēgtu līgumu ar AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca”;
  • Ņemot vērā, ka tika veikts publisks iepirkums, kura vērtēšanas kritērijs bija saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu, nav objektīva pamata apšaubīt izmaksu atbilstību faktiskajai tirgus situācijai uz iepirkuma veikšanas brīdi;
  • Kā liecina iepirkuma gaita un pārbaudēs secinātais, iepirkumā AS “Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca” bija vienīgais pretendents, kurš iesniedza iepirkuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kā arī apņēmās veikt tramvaju vagonu izgatavošanu un piegādi noteiktajos termiņos.

Vienlaikus vēršam uzmanību, ka CFLA līdz šim veikto pārbaužu ietvaros ir vērtējusi tramvaju vagonu iepirkumu procedūru, un šīs pārbaudes ietvaros netika konstatēti pārkāpumi, kas potenciāli varētu radīt ES fondu līdzfinansējuma samazinājuma risku.

Papildus norādām, ka, īstenojot funkcijas projektu uzraudzībā, CFLA pārbaudes turpina un turpinās - arī nākamajās projekta attīstības fāzēs. Vēl nav tikusi vērtēta iepirkuma līguma izpilde - atbilstība iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām un pretendenta iesniegtajam piedāvājumam. Līdz ar to par izmaksu attiecināmību CFLA lems pēc pilnīgas pārliecības gūšanas par līguma izpildi atbilstoši iepirkuma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām.