Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir veikusi Konkurences padomes (KP) publicētajā lēmumā par būvniecības karteli minēto publisko iepirkumu pārskatīšanu, lai identificētu projektus, kur Eiropas Savienības (ES) fondu līdzfinansējumam varētu tikt piemērotas finanšu korekcijas.

Projektu saraksts – šeit. 

KP 30.07.2021. lēmums Nr. 22, ar kuru konstatēti konkurences pārkāpumi un piemēroti naudas sodi būvniecības uzņēmumiem par neatļautu vienošanos, savstarpēji saskaņojot cenas un sadalot iepirkumus būvniecības projektu realizācijai, varētu ietekmēt 25 projektu ES fondu līdzfinansējuma apmēru.

Pēc pašreizējām aplēsēm finanšu korekcijas kopējais apmērs varētu būt vismaz 18 miljoni eiro, un šī summa varētu palielināties, ja kādos gadījumos tiktu apstiprināta pasūtītāja iesaiste.

Analizējot KP lēmuma informāciju, CFLA ir secinājusi, ka 25 ES fondu projektos būvniecības iepirkumos tiesības uz līgumu ir ieguvis būvnieks, kurš fiksēts kā karteļa dalībnieks, un, pastāvot konkurences pārkāpumam, CFLA ir pienākums piemērot finanšu korekciju - atcelt vai samazināt finanšu atbalsta summu.

Saskaņā ar finanšu korekciju vadlīnijām* tiek noteiktas šādas korekcijas:   

  • 10% - ja iepirkuma procedūrā piedalījušies dažādi (ne tikai kartelī iesaistīti) uzņēmumi, bet konkrēto līgumu (-us).noslēdzis kāds no kartelī iesaistītajiem uzņēmumiem;
  • 25% - ja iepirkuma procedūrā piedalās tikai slepenas vienošanās dalībnieki/uzņēmumi, un konkurence tikusi būtiski ierobežota;
  • 100% - ja apstiprināta pasūtītāja iesaiste, sniedzot palīdzību pretendentiem, kas veic aizliegtās vienošanās, un kāds no pretendentiem, kas bijis iesaistīts aizliegtās vienošanās veidošanā noslēdzis konkrēto līgumu (-us).

 *Vadošās iestādes Vadlīniju Nr.2.7. par finanšu korekciju piemērošanu, ziņošanu par Eiropas Savienības fondu ieviešanā konstatētajām neatbilstībām, neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā 5. pielikuma 30. punkts

Informējot par pieņemto lēmumu atklātā būvniecības karteļa lietā, KP ir publiskojusi sarakstu ar iepirkumiem, par kuriem vienojušies karteļa dalībnieki. Daļa KP lēmumā fiksēto iepirkumu, kas attiecas uz ES fondu projektiem, ir izbeigti vai to rezultātā būvniecības līgums ir noslēgts ar tādu komersantu, kurš nav bijis iesaistīts kartelī. Šādā gadījumā ES fondu projektos korekcijas nav jāpiemēro.  

Ņemot vērā, ka no KP publiskotā lēmuma nav iespējams izdarīt viennozīmīgus secinājumus par pasūtītāja iesaisti pārkāpumā, CFLA šīs informācijas noskaidrošanai pieprasījusi papildu informāciju no KP. Ja tiks gūti pierādījumi pasūtītāja iesaistei pārkāpumos, korekcijas summa ES fondu projektos var pieaugt.

Sākotnēji katra konkrētā ES fondu projekta ietvaros CFLA pieņems lēmumu konstatēt neatbilstību, kas kvalificējama kā “aizdomas par krāpšanu”, nosakot finanšu korekciju, apturot maksājumus attiecīgajā projektā koriģējamo izdevumu apmērā, taču neuzsākot neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu.

CFLA gala lēmums par neatbilstību, kas kvalificējama kā "aizliegta pretendentu vienošanās", finanšu korekcijas piemērošanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu tiks pieņemts pēc tam, kad būs pagājis KP lēmuma apstrīdēšanas laiks un tas būs stājies spēkā, vai, ja KP lēmums tiks apstrīdēts, tad pēc tam, kad būs stājies spēkā tiesas spriedums attiecīgajā strīdā.

Pēc CFLA lēmuma ES fondu projektu īstenotājiem jeb pasūtītājiem būs tiesības vērsties regresa kārtībā pret konkrēto pārkāpumu izdarījušajiem uzņēmumiem.