Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (turpmāk – CFLA) atgādina - lai izvairītos no kļūdām, veicot iepirkumus, un nodrošinātu sekmīgu un savlaicīgu iepirkumu veikšanu, ir ieteicams regulāri iepazīties ar Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk - IUB) tīmekļa vietnē ievietoto IUB sagatavoto un regulāri aktualizējamo skaidrojumu "Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē".

CFLA aicina pievērst īpašu uzmanību šādiem papildinājumiem IUB skaidrojumā un ņemt tos vērā, veicot iepirkumus:

•             12.punkts ir papildināts ar pēdējo rindkopu par nesamērīgām pieredzes prasībām attiecībā uz līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem:

Papildus IUB vērš uzmanību, ka nav samērīgi izvirzīt pieredzes prasības attiecībā uz visiem līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem (vai attiecībā uz lielu skaitu speciālistu). Kaut arī speciālistu skaits, attiecībā uz kuru būtu pamatoti izvirzīt pieredzes prasības, katrā konkrētajā gadījumā izvērtējams atsevišķi, IUB iesaka šādas prasības izvirzīt vienīgi attiecībā uz vadošajiem speciālistiem, vienlaikus saglabājot attiecībā uz pārējiem speciālistiem prasības par izglītību vai noteiktu sertifikāciju[1].

[1] Attiecībā uz ēku būvdarbu iepirkumu kvalifikācijas prasību noteikšanu kopumā skat. arī vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos” ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem.

•             23.punktā ir precizēta priekšpēdējā rindkopa ar ieteikumu par izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju, ja ir iesniegti divi vai vairāki piedāvājumi ar vienādu piedāvāto līgumcenu:

IUB iesaka kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju noteikt tādu kritēriju, kas sniedz priekšrocības pasūtītājam saistībā ar pašu piedāvājumu jeb līguma izpildi (piemēram, kādu no piedāvājuma izvērtēšanas kvalitātes kritēriju aspektiem).

•             24.punkts ir papildināts ar pēdējo rindkopu par nepamatotiem piedāvājuma izvēles kritērijiem:

Tāpat IUB vērš uzmanību, ka nav pamatoti kā piedāvājuma izvēles kritērijus noteikt tādus kritērijus, kuri nav saistīti ar līguma izpildi (šāds nosacījums tiešā veidā nepastāv attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma un SPSIL 2.pielikuma iepirkumiem). Jāņem vērā, ka pastāv risks, ka dažādi ar līguma priekšmetu tiešā veidā nesaistīti kritēriji (piemēram, vēsturiskās sociālās iemaksas) var radīt arī nevienlīdzīgas iespējas ārvalsts pretendentiem (kas nebūtu pieļaujami arī attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma un SPSIL 2.pielikuma pakalpojumiem). Tā vietā pasūtītājs var izvēlēties vērtēt darba algas samaksu konkrētā līguma izpildes ietvaros, tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā nepieciešams nodrošināt pienācīgu līguma kontroli attiecībā uz konkrētā kritērija izpildi, turklāt jāņem vērā, ka piedāvājuma tāmē iekļautā informācija var nenozīmēt, ka šādas būs izmaksājamās algas pēc būtības (proti, tāmes pozīciju vērtēšana, piešķirot punktus, pati par sevi var neliecināt par to, ka norādītā informācija ir saistīta ar līguma izpildes laikā izmaksājamām algām attiecīgajiem speciālistiem). Attiecīgi iepirkuma dokumentācijā šādos gadījumos jāparedz skaidra informācija attiecībā uz konkrēto izvērtēšanas kritēriju un tā kontroli nākotnē.