Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sekmīgi īstenojusi divus Eiropas Savienības (ES) fondu projektus, kā arī nākotnē, izmantojot ES fondu atbalstu, meklē iespējas turpināt apmācības.

Veiksmīgi noslēdzies IKT nozares profesionāļu projekts

LIKTA infografika

Vairāk nekā 1700 IKT nozares un ar to saistīto nozaru uzņēmumu darbinieki ir papildinājuši savas digitālo inovāciju veicināšanas un ieviešanas prasmes, iesaistoties Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) projekta “Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai” (līgums Nr.1.2.2.1/19/A/005) īstenošanā, kas tika realizēts partnerībā ar Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteri.

Projekts tika uzsākts 2020. gadā ar mērķi paaugstināt IKT nozarē nodarbināto profesionāļu kvalifikāciju, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un produktivitātes paaugstināšanu, tādējādi veicinot inovatīvo uzņēmumu skaita palielināšanos, IKT nozares eksporta īpatsvara pieaugumu un nozares izaugsmi. 

Līdz 2023.gada beigām tika īstenotas vairāk kā 400 mācības, tai skaitā REACT-EU finansējuma pandēmijas krīzes seku mazināšanai ietvaros – 72 mācību kursi. Savas zināšanas IKT jomā papildinājuši 1144 IKT nozares profesionāļi, savukārt 598 uzņēmumu darbinieki savu kompetenci paaugstināja biznesa vadības, mārketinga un tirdzniecības un kvalitātes nodrošināšanas un vadības jomās. Projekta īstenošanā aktīvi iesaistījās vairāk kā 60 uzņēmumi, izmantojot iespēju saņemt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu savu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekts tika īstenots 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām"  un 13.1.6. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi ekonomikas nozarē – nodarbināto apmācības (ERAF)" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi ietvaros.

 

Noslēdzies mazo un mikro komersantu apmācību projekts

LIKTA infografika

Vairāk nekā 1650 Latvijas mazie un mikro komersanti un pašnodarbinātie ir papildinājuši savu darbinieku  zināšanas apmācību projektā “Mazo un mikro komersantu apmācības inovāciju un digitālo tehnoloģiju attīstībai Latvijā” (projekts Nr. 1.2.2.3/16/I/002), kas tika īstenots sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA).

Projekts tika uzsākts 2016. gada decembrī ar mērķi veicināt komersantu izpratni par inovācijām un paaugstināt mazo un mikro uzņēmumu (MMU) darbinieku un pašnodarbināto kvalifikāciju, tādejādi sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darba efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanu.

Līdz 2023.gada beigām tika īstenotas vairāk kā 4230 apmācības un 71 mācību kurss. Projekta laikā tika īstenotas apmācības šādos tematiskajos blokos:

  • Digitālās tehnoloģijas;
  • Uzņēmuma iekšējo procesu digitalizācija;
  • Digitālie rīki ražošanas un pakalpojumu attīstībai.

Praktisko apmācību mērķis bija nodrošināt MMU darbiniekiem iespēju izmēģināt jaunus IKT rīkus un tehnoloģijas, mācoties nelielās grupas un saņemt pieredzējušu pasniedzēju atbalstu.

Projekts tika īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda programmas 1.2.2.3. “Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” ietvaros.