ES fondu projekts Vide
Ogres aizsargmols

Ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu pie Ogres upes ietekas Daugavā izbūvēta aizsargmola straumvirzes konstrukcija. Jaunais aizsargmols (straumvirze) mazinās hidraulisko pretestību Ogres upes lejastecē, gultnes piesērējumu, ledus sastrēgumus, krastu nobrukumu veidošanos un ūdens līmeņa celšanās iespējas. Šī būve aizsargās Ogres upes gultni no piesērēšanas un sekmēs noteces un ledus netraucētu ievadīšanu Rīgas HES ūdenskrātuvē, samazinot ūdenskrātuves ietekmi uz Ogres upes palu noteci.

Realizētais projekts “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” ir ne tikai pielāgojis Ogres pilsētu klimata pārmaiņām, samazinot augstu plūdu risku, bet radījis unikālu atputas vietu Ogres pilsētā. Jaunajā aizsargmolā veikti arī tādi labiekārtošanas darbi kā – izbūvēts bruģa segums, atjaunots asfalta segums, uzstādīti soli un vides objekts trīs mūsdienu jauniešu veidolā.

Būvniecības ietvaros veikta arī vecā Ogres upes aizsargdambja pārbūve posmā no Brīvības ielas 60 līdz Brīvības ielai 80, Ogres pilsētā, nostiprinot nogāzes, izbūvējot drenāžas sistēmas, kā arī veicot labiekārtošanas darbus.