FS var saņemt avansa maksājumu, ja tas ir noteikts Ministru kabineta noteikumos par specifiskā atbalsta mērķa vai pasākuma īstenošanu (turpmāk SAM MK noteikumos) un līgumā par projekta īstenošanu.

! Avansa maksājuma maksimālais apjoms ir noteikts SAM MK noteikumos un līgumā. Savukārt avansa maksājuma saņemšanas/izmaksas nosacījumi ir noteikti MK 17.03.2015. noteikumos Nr.130 un līguma nosacījumos.

Lai saņemtu avansa maksājumu, FS ir jāiesniedz avansa maksājuma pieprasījums brīvā formā, kurā ir iekļauts avansa nepieciešamības pamatojums, norādīta nepieciešamā avansa maksājuma summa, kā arī pamatojošie dokumenti un FS ir jābūt atvērtam kontam atbilstoši MK noteikumos Nr.130 noteiktajam.

SAM un līgumā var būt noteikts, ka, lai saņemtu avansa maksājumu, FS kopā ar avansa maksājuma pieprasījumu ir jāiesniedz kredītiestādes garantija.

Kredītiestādes garantija ir kredītiestādes apņemšanās FS vietā, ja tas nav izpildījis līgumā paredzētās saistības, atmaksāt aģentūrai FS izmaksāto avansa summu.

Kredītiestādes garantijai ir jābūt par visu avansa summu un garantijas termiņš nedrīkst būt īsāks par diviem mēnešiem pēc līgumā noteiktā projekta pabeigšanas datuma.

! Avansa maksājumu ir iespējams saņemt gan kā vienreizēju maksājumu, gan pa daļām visā projekta īstenošanas laikā, nepārsniedzot SAM MK noteikumos noteikto maksimālo apjomu.

Avansa maksājuma pieprasījuma pamatotību izvērtē un avansa maksājuma pieprasījumu apstiprina ne ilgāk kā 10 darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Avansa maksājuma pieprasījuma pārbaudes termiņš var būt pagarināts par precizējumu un/vai pieprasītās no FS papildu informācijas, kā arī atzinuma no ekspertiem un kompetentām institūcijām izskatīšanai nepieciešamo laiku, bet ne ilgāk kā par 10 darba dienām, skaitot no precizējumu, papildu informācijas vai atzinuma saņemšanas dienas. Avansa izmaksu veic, ja projekta īstenošanā nav konstatētas problēmas.

Sagatavojot plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku un pieprasot avansa maksājumu, FS ir jāizvērtē plānotā avansa pieprasījuma apjoms un tā apguves termiņi, lai FS līgumā noteiktajā periodā varētu nodrošināt maksājuma pieprasījuma iesniegšanu vismaz piešķirtā avansa summas apmērā.

! Ja FS nevar izlietot avansa maksājumu noteiktajā termiņā, tas informē aģentūru vismaz 10 darba dienas pirms maksājuma pieprasījuma iesniegšanas. Šādā gadījumā Eiropas Savienības fonda un, ja projektā ir paredzēts, valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru samazina par summu, ko FS saņēmis no kredītiestādes par avansa atrašanos finansējuma saņēmēja kontā kredītiestādē laikā no avansa saņemšanas dienas līdz avansa izlietošanai noteiktajam termiņam, veicot Līguma grozījumus. FS ar nākamo maksājuma pieprasījumu iesniedz aģentūrā kredītiestādes izziņu par avansa izlietošanai noteiktajā periodā gūtajiem ieņēmumiem no avansa summas atrašanās finansējuma saņēmēja kontā kredītiestādē.

FS var lūgt aģentūru pagarināt avansa maksājuma apguves termiņu.