Izmantojot Finanšu ministrijas publiskoto informāciju par Eiropas Savienības (ES) fondu un Atveseļošanas fonda (AF) investīciju plāniem, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir sagatavojusi kopsavilkumu par programmām, kurās ir paredzētas darbības saistībā ar būvniecību.

 

Šāds materiāls sagatavots, lai būvniecības nozares profesionāļiem sniegtu papildu materiālu, kas var noderēt, lai plānotu, virzītu un koordinētu norises gan visā nozarē, gan šaurākos tās segmentos, tajā skaitā resursu pieejamības un piesaistes ziņā.

 

CFLA sagatavotais datu apkopojums sniedz arī grupētu pārskatu iespējas:

  • galvenie būvniecības darbību veidi (atjaunojamo energoresursu vai piesārņojumu mazinošas infrastruktūras attīstība, dabas teritoriju infrastruktūras attīstība, ēku būvniecība un ārtelpas labiekārtošana, energoefektivitātes uzlabošana un pārbūve, sakaru un komunikāciju infrastruktūras izveide, transporta infrastruktūras attīstība);
  • atlases sākuma/ ieviešanas statuss pa finansējuma avotiem (ES fondi un AF);
  • atlases sākuma/ ieviešanas statuss pēc galveno būvniecības darbību veida.

Uzmanību! Informācijai ir indikatīvs raksturs. Apkopojumā ietverta un analizēta informācija, kas pieejama 2024.gada martā. Investīciju plānu un programmu izstrādes gaitā atbildīgās iestādes jeb nozaru ministrijas var paredzēt izmaiņas, kas skar gan sākotnēji plānoto finansējumu, gan atbalstāmo darbību veidus. 

 

Apkopojumā izmantoti dati no ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda kopējās investīciju programmas pielikuma, kā arī CFLA pieejamās informācijas par AF plānā paredzētajām investīcijām.