Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis

Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu tiešās valsts pārvaldes iestādes vai tās padotības iestādes, vai valsts deleģētās funkcijas veicošas atvasinātas publiskas personas īpašumā vai lietošanā esošajās ēkās

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Tiešās valsts pārvaldes iestādes, tiešās valsts pārvaldes iestādes padotības iestādes, valsts augstskolas, valsts zinātniskie institūti, kas ir valsts dibinātas universitātes pārraudzībā, valsts kapitālsabiedrības, kuras pārvalda un apsaimnieko valsts nekustamos īpašumus – VAS "Valsts nekustamie īpašumi", VAS "Tiesu namu aģentūra", VSIA "Šampētera nams", VSIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK kodiem)
Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Seminārs 22.09.2016.

Semināra VIDEO Skatīties Video
Vispārējie nosacījumi projektu ieviešanai: atbalstāmās darbības un izmaksas, rezultatīvie rādītāji (EM)
Būvniecības process (EM)
Biežāk konstatētās kļūdas ES fondu finansētos iepirkumos (IUB)
Renovācijas un būvniecības projekti: pieredze un ieteikumi (VNĪ)
Projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšana un iesniegšana (CFLA)
Projektu iesniegumu vērtēšana (CFLA)
Projekta iesnieguma iesniegšana e-vidē (CFLA)

 

Pēcuzraudzības laikā iesniedzamie dokumenti

Pēcuzraudzības pārskats

Informatīvi materiāli

Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts
Valsts atbalsta pašpārbaudes lapa

 

Palīgmateriāli

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu