Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Biedrības un nodibinājumi, kas atbilst MK noteikumos minētajiem nosacījumiem
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pārskats par projekta dalībniekiem

Palīgmateriāli

Skaidrojums par darba un uzņēmumu līgumiem

Palīgs valsts atbalsta noteikšanai autonomiem uzņēmumiem
Rīks darbojas testa režīmā

Nodokļu nomaksas izvērtēšana valsts atbalsta piešķiršanai - infografika Aplūkot
Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
31.05.2022. seminārs 

Kontakinformācija saziņai ar projektu īstenotājiem:

1.2.2.1/19/A/005

Partnerībā organizētas IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”

Inese Krilova

inese@likta.lv

Tālr. +371 67311821

1.2.2.1/19/A/002 Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2 Biedrība “Zaļās mājas”

Kristaps Ceplis, projekti@zalasmajas.lv

tālr. +371 67327504

1.2.2.1/19/A/004 Starptautisko biznesa pakalpojumu centru un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts Biedrība "ABSL Latvia"

Monta Geidāne, apmacibas@absl.lv

tālr. +371 29245531

1.2.2.1/19/A/001 IKT un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2 Biedrība “Latvijas Datortehnoloģiju asociācija”

Dzintars Zariņš,
apmacibas@itnet.lv

tālr. +371 67283626

1.2.2.1/19/A/003 Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2 Biedrība "Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija"

Ivars Buls,
apmacibas@lldra.lv

tālr. +371 67316991

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu