Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Nodrošināt komersantus ar atbilstošas kvalifikācijas darbaspēku, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu vai uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Biedrība, kura atbilst MK noteikumos minētajiem nosacījumiem
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pārskats par projekta dalībniekiem

Palīgmateriāli

De minimis atbalsta uzskaites veidlapa (02.12.2014. MK noteikumu Nr.740 pielikums)
Attiecināmās izmaksas pamatojošie dokumenti
Skaidrojums par darba un uzņēmumu līgumiem

Palīgs valsts atbalsta noteikšanai autonomiem uzņēmumiem
Rīks darbojas testa režīmā

Nodokļu nomaksas izvērtēšana valsts atbalsta piešķiršanai - infografika Aplūkot
Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Seminārs par projektu īstenošanu: atbildes uz jautājumiem
31.05.2022. seminārs 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Aicinām komersantus par apmācību iespējām sazināties ar atbilstošās nozares projektu īstenotājiem!

Identifikācijas Nr.

Projekta nosaukums

Projekta iesniedzējs

Kontaktinformācija

1.2.2.1/16/A/001

Atbalsts nodarbināto apmācībām ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs (2016-2018)

Biedrība “Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija”

Zanda Jurjāne

lakifa@lakifa.lv Tālr.+371 67298683

1.2.2.1/16/A/002

Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē

Biedrība “Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija”

Gita Gurtiņa

gitags@inbox.lv Tālr.+371 29266731

1.2.2.1/16/A/003

IKT profesionāļu apmācības inovāciju veicināšanai un nozares attīstībai

Biedrība “Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija”

Projekta īstenošana pabeigta!

1.2.2.1/16/A/004

Kokrūpniecības un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts

Biedrība “Zaļās mājas”

Kristaps Ceplis

projekti@zalasmajas.lv

Tālr. +371 67327504

1.2.2.1/16/A/006

Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija”

Projekta īstenošana pabeigta!

1.2.2.1/16/A/007

Pārtikas un to saistīto nozaru nodarbināto apmācības – prasmju pilnveide

Biedrība “Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija”

Ilze Zuimača

ilze.zuimaca@lpuf.lv Tālr.+371 25936659

1.2.2.1/16/A/008

Latvijas poligrāfijas un iepakojuma nozares produktivitātes un inovāciju veicināšanas pasākumi

Biedrība “Latvijas Poligrāfijas uzņēmumu asociācija”

Ieva Bečere

apmaciba@lpua.lv
Tālr. +371 67282447

1.2.2.1/16/A/009

Tehnoloģisko inovāciju un darbaspēka produktivitātes apmācības vieglās rūpniecības un saistīto nozaru komersantiem

Biedrība “Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija”

Raimonds Tauriņš

apmacibas@atci.lv Tālr.+371 29515697

1.2.2.1/16/A/010

Tūrisma un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un nodarbināto produktivitātes apmācību projekts

Biedrība “Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācija”

Artūrs Mežals

projekti@hotelpro.lv Tālr.+371 67014131

1.2.2.1/16/A/011

Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana

Biedrība “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija”

Inese Cvetkova

i.cvetkova@letera.lv Tālr.+371 67288360