Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Kompetences centri
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi  

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums
Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Informatīvi materiāli

Nodokļu nomaksas izvērtēšana valsts atbalsta piešķiršanai - infografika

Pieejamais finansējuma atlikums (2021. gada februārī)

Kompetences centrs (KC)

Brīvais ERAF finansējums, EUR

Vairāk informācijas KC mājas lapā

Meža nozares kompetences centrs (MNKC)

635,50

http://mnkc.lv/aktualitates

IT Kompetences centrs (ITKC)

197 497,68

http://www.itkc.lv/

Farmācijas, biomedicīnas un tehnoloģiju Kompetences centrs (FBMTKC)

95 795,36

https://fbmtkc.lv/2020/08/13/uzsaukums-jaunu-petijumu-pieteikumam/

Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs (LEO KC)

56 240,60

https://www.leopc.lv/uzaicinajums-petijuma-ideju-pieteiksanai/

Enerģētikas un transporta kompetences centrs (ETKC)

542,45

http://www.etkc.lv/index.html

Latvijas Pārtikas kompetences centrs (LPKC)

100 214,02

https://www.lpkc.lv/pieteiksanas-kartiba-kc

Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs (VMKC)

77,36

https://vmtkc.lv/uzsaukums-jaunu-petijumu-pieteikumam/

Mašīnbūves kompetences centrs (MKC)

31 857,00

https://www.masoc.lv/aktivitates/projekti/kompetences-centrs

 Atbalstu saņēmušie komersanti*

*Sarakstā apkopota informācija par kompetences centru piešķirtajām maksimālajām atbalsta summām uzņēmēju (gala labuma guvēji) pētījumiem ES fondu 2014.-2020.gada periodā kopumā

 

Palīgmateriāli

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu