Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Kompetences centri
Atbildīgā iestāde Ekonomikas ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" pirmās, otrās un ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums
Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Apstiprinātie projektu iesniegumi

Aicinām komersantus par sadarbības iespējām sazināties ar atbilstošās nozares projektu īstenotājiem!

Identifikācijas Nr. Projekta nosaukums
Projekta iesniedzējs
Kontaktinformācija
1.2.1.1/16/A/002 Latvijas elektrisko un optisko ražošanas nozares kompetences centrs SIA “LEO PĒTĪJUMU CENTRS” Inese Cvetkova; e-pasts: i.cvetkova@letera.lv; tālr.+371 26567079
1.2.1.1/16/A/003 Mašīnbūves Kompetences centra izveide SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” Andris Sekacis; e-pasts: andris.sekacis@masoc.lv; tālr.+371 29459954
1.2.1.1/16/A/004 LATVIJAS PĀRTIKAS NOZARES KOMPETENCES CENTRS SIA “LATVIJAS PĀRTIKAS KOMPETENCES CENTRS” Armands Lejas-Krūmiņš, e-pasts: armands.lejas-krumins@lpuf.lv; tālr.+371 29236363
1.2.1.1/16/A/005 Viedo materiālu un tehnoloģiju kompetences centrs SIA “VIEDO MATERIĀLU UN TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS” Juris Vanags: e-pasts: btc@edi.lv; tālr.+371 29278987
1.2.1.1/16/A/006 Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs SIA “Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs” Vitālijs Skrīvelis; e-pasts: pcccl@inbox.lv; tālr.+371 29223644
1.2.1.1/16/A/007 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs SIA “IT KOMPETENCES CENTRS” Signe Bāliņa; e-pasts: signe.balina@itkc.lv vai info@itkc.lv; tālr.+371 67338366
1.2.1.1/16/A/008 Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs SIA „Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs” Māris Zubačs; e-pasts: maris.meka@inbox.lv; tālr.+371 29218883
1.2.1.1/16/A/009 SIA “Meža nozares kompetences centrs” MeŽa nozares kompetences centrs Anita Indena; e-pasts: birojs@mnkc.lv; tālr.+371 26367270

Atbalstu saņēmušie komersanti*

*Sarakstā apkopota informācija par kompetences centru piešķirtajām maksimālajām atbalsta summām uzņēmēju (gala labuma guvēji) pētījumiem ES fondu 2014.-2020.gada periodā kopumā

Palīgmateriāli

Seminārs par projektu īstenošanu: atbildes uz jautājumiem
Attiecināmās izmaksas pamatojošie dokumenti
Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)

Atbildes uz jautājumiem (29.08.2016.)

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu