Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, tai skaitā sniedzot atbalstu Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

Zinātniskā institūcija, bet Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas programmas ietvaros arī tiešās pārvaldes iestāde

Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums
Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Ikgadējā saturiskā atskaite

Ikgadējā saturiskā atskaite

Vidusposma dokumentācija

  • Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas “Individuālās stipendijas” (IF) ietvaros (konkursam H2020-MSCA-IF-2016)
Vidusposma atskaites veidlapa
Vidusposma atskaites veidlapa (EN)
Projekta budžeta kopsavilkums (EN)

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Iesniegto dokumentu saraksts

EK vidusposma vērtēšanas kritēriji (EN)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika
  • Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas “Individuālās stipendijas” (IF) ietvaros (konkursam H2020-MSCA-IF-2018, H2020-MSCA-IF-2019, H2020-MSCA-IF-2020)”
Vidusposma atskaites veidlapa
Vidusposma atskaites veidlapa (EN)
Projekta budžeta kopsavilkums (EN)

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Iesniegto dokumentu saraksts

EK vidusposma vērtēšanas kritēriji (EN)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika
  • Eiropas Zinātnes padomes “Advanced grant” projektiem

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika

Vidusposma atskaites veidlapa (EN)

EK vidusposma vērtēšanas kritēriji (EN)

  • Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas (Spreading Excellence and Widening Participation) apakšprogramma ERA Chairs projektiem

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Vidusposma atskaites veidlapa (EN)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (EN)
EK vidusposma vērtēšanas kritēriji (EN)

 

Gala rezultātu kvalitātes izvērtēšanas dokumentācija

  • Marijas Sklodovskas-Kirī stipendijas apakšprogrammas “Individuālās stipendijas” (IF) ietvaros:
Gala atskaites veidlapa (EN)
Projekta budžeta kopsavilkums (EN)
Iesniegto dokumentu saraksts
EK gala rezultātu vērtēšanas kritēriji (EN)
Gala atskaites aizpildīšanas metodika

 

  • “Eiropas zinātnieku nakts (European Researchers’ Night)” projektiem
Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Saturiskā atskaite par projekta gala rezultātu kvalitātes izvērtējumu

 

  •  Izcilības izplatīšanas un dalības paplašināšanas (Spreading Excellence and Widening Participation) apakšprogramma ERA Chairs projektiem

Gala atskaites veidlapa (EN)

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Iesniegto dokumentu saraksts

EK gala atskaites vērtēšanas kritēriji (EN)

Gala atskaites aizpildīšanas metodika (LV)

Gala atskaites aizpildīšanas metodika (EN)

 

  • Eiropas Zinātnes padomes “Advanced grant” projektiem

Gala atskaites veidlapa (EN)

Pārskats par sinerģijā esošajiem projektiem

Iesniegto dokumentu saraksts

EK gala atskaites vērtēšanas kritēriji (EN)

Gala atskaites aizpildīšanas metodika (LV)

Gala atskaites aizpildīšanas metodika (EN)

 

Palīgmateriāli

Skaidrojums par projektu īstenošanā atbalstāmo darbību ‘‘Komandējumi’’

 

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu