Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Sekmēt Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādi un dalību starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas Pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, tai skaitā sniedzot atbalstu Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai
Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs
 • Daugavpils Universitāte ar sadarbības partneri projekta īstenošanā – Latvijas Hidroekoloģijas institūtu;
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
 • Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija;
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
 • Latvijas Kultūras akadēmija;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Agroresursu un ekonomikas institūtu un Dārzkopības institūtu;
 • Latvijas Mākslas akadēmija;
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Latvijas Universitāte ar sadarbības partneriem projekta īstenošanā – Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu un Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtu;
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
 • Liepājas Universitāte;
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR";
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija;
 • Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Ventspils Augstskola;
 • Vidzemes Augstskola
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums
Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks (ar EKK)
Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

 


Palīgmateriāli

Pasākumu grafiks (ieteicamā forma)
Skaidrojums par 1.1.1.2. pasākuma un 1.1.1.5. pasākuma sinerģisku īstenošanu
Pieeja ilgtspējas pamatošanai virssliekšņa novērtētiem, bet neīstenotiem projektiem
Informācija par izmaiņām 1.1.1.5. pasākuma “Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” avansa maksājuma pieprasījuma pamatojošo dokumentu iesniegšanā
Skaidrojums par atbalstāmo darbību “Starptautisku zinātnisko konferenču organizēšana Latvijā”
Skaidrojums par maksājuma pieprasījuma sadaļas Nr.5.1 aizpildīšanu
Skaidrojums par starptautisku zinātnisko konferenču organizēšanu attālināti
Skaidrojums par projektu īstenošanā atbalstāmo darbību ‘‘Komandējumi’’
Skaidrojums par virs kvalitātes sliekšņa novērtēto projektu pieteikumu attiecināšanu iznākuma rādītājos

Prezentācijas

Vienošanās slēgšanas process un projekta īstenošanas vispārējie noteikumi
Iepirkumi
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija
14.12.2018. seminārs
Maksājuma pieprasījums un saistošā dokumentācija
Projekta īstenošanas jautājumi
02.10.2020. seminārs  
Snieguma finansējums

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu