Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis

Ir zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana un pētniecības resursu koncentrācija konkurētspējīgās zinātniskajās institūcijās, pilnveidojot zinātnisko institūciju pārvaldības un resursu vadības efektivitāti un modernizējot pētniecības infrastruktūru Latvijas viedās specializācijas jomu ietvaros, tādējādi veicinot zinātnisko institūciju iesaisti Eiropas Savienības līmeņa infrastruktūrās un zinātnisko institūciju rīcībā esošās pētniecības infrastruktūras izmantošanu praktisku tautsaimniecības problēmu risināšanai

Projektu atlases veids

Ierobežota projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs

Projekta iesniedzējs specifiskā atbalsta ietvaros ir:

 • Daugavpils Universitāte;
 • Elektronikas un datorzinātņu institūts;
 • Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs;
 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte;
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūts;
 • Latvijas Universitāte;
 • Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts;
 • Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts;
 • Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava";
 • Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR";
 • Rīgas Stradiņa universitāte;
 • Rīgas Tehniskā universitāte;
 • Ventspils Augstskola;
 • Vidzemes Augstskola.
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" īstenošanas noteikumi

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Izziņa par ierosinātajiem grozījumiem projektā

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību

Palīgmateriāli

Attiecināmo izdevumu pamatojošo dokumentu saraksts

Publiskā finansējuma uzraudzības un atgūšanas mehānisms ES fondu infrastruktūras modernizācijas projektos (attiecas uz ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu un kombinēta projekta nesaimniecisko daļu)

 

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu