Vispārīga informācija

Pasākuma mērķis Atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai
Projektu atlases veids

Atklāta projektu iesniegumu atlase

Finansējuma saņēmējs Zinātniskās institūcijas un Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie vai lielie komersanti, kuri atbilst MK noteikumos minētajiem nosacījumiem
Atbildīgā iestāde Izglītības un zinātnes ministrija

Specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu reglamentējošie MK noteikumi

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi  

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Projekta īstenošanai nepieciešamās veidlapas

Ja esat CFLA vadības informācijas sistēmas lietotājs, tad ar projektu saistītā dokumentu aprite notiek tikai elektroniski, izmantojot šo sistēmu.

Līgums

Līgums

Projekta īstenošanas laikā iesniedzamie dokumenti

Iepirkuma plāna veidlapa

Plānoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiks

Maksājuma pieprasījums
Pārskats par PVN summām, kuras struktūrfonda saņēmējs paredz iekļaut projekta attiecināmajās izmaksās
Apliecinājums par interešu konflikta neesamību
Pētījuma projekta īstenošanā iesaistītā darbinieka kopējā darba laika un paveiktā darba uzskaites veidlapa (PIEMĒRS)

Ikgadējie pārskati

Pārskats par zinātnisko darbinieku noslodzi pilna laika ekvivalenta (PLE) izteiksmē

 

Zinātnisko rakstu pārskats
Pēcuzraudzības pārskats

Zinātniskās kvalitātes vidusposma novērtējums

Vidusposma atskaite
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (LV)
Vidusposma atskaites aizpildīšanas metodika (EN)
Vērtēšanas kritēriji zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai vidusposmā Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem

Gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtējums

Gala rezultātu atskaites veidlapa (ENG)
Gala rezultātu atskaites aizpildīšanas metodika (LV)
Gala rezultātu atskaites aizpildīšanas metodika (ENG)
Vērtēšanas kritēriji gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem

Palīgmateriāli

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (informācija atjaunota 14.04.2021.)
IZM skaidrojošais materiāls “Tehnoloģiju tiesību komercializācija (ar saimniecisku darbību nesaistīti projekti)”, tapis sadarbībā ar LIAA
Valsts atbalsta pašpārbaudes lapa
Vērtēšanas kritēriji gala rezultātu zinātniskās kvalitātes izvērtēšanai Eiropas Komisijas datu bāzes ekspertiem
Pētniecības organizācijām metodiskais materiāls par tehnoloģiju tiesību komercializāciju

Palīgmateriāli

ES fonda finansējuma saņēmējam projekts jāīsteno saskaņā ar ES fondu vadību regulējošo ES un Latvijas normatīvo aktu noteikumiem. Sevišķu uzmanību lūdzam pievērst iepirkumus regulējošiem normatīvajiem aktiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma procedūru likumības uzraudzība, metodiskā palīdzība un konsultācijas saistībā ar iepirkuma procedūru ievērošanu ir Iepirkumu uzraudzības biroja kompetence, lūdzam izmantot http://www.iub.gov.lv/ sadaļā Tiesību akti  un Iepirkumu vadlīnijas publicētos materiālus, tai skaitā:

Vadošās iestādes izstrādātās vadlīnijas 

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu mājas lapā.

Par 2014. - 2020. gada Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda horizontālā principa „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanas uzraudzību, t.sk. metodika

Metodika horizontālā principa „Vienlīdzīgas iespējas” īstenošanas uzraudzībai 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda vadībā un ieviešanā iesaistītajiem

Informācija par e paraksta lietošanu