• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Projektu iesniegumu atlases nosaukums Statuss
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 3. kārtaIzsludināts
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports), 2. kārtaIzsludināts
5.5.1. Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā, 4. kārtaIzsludināts
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 3. kārtaIzsludināts
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitātiIzsludināts
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijāsIzsludināts
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstībaIzsludināts
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārtaIzsludināts
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1.kārtaIzsludināts
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 2. apakškārta (primārās aprūpes centru attīstība)Vērtēšanā
5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 2. uzsaukumsVērtēšanā
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārtas 2. uzsaukums (ģimenes ārstu prakšu attīstība)Vērtēšanā
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 4. kārtaVērtēšanā
3.1.1.3. Atbalsts mazo, vidējo komersantu finansējuma piesaistei kapitāla tirgos, 1. kārtaVērtēšanā
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)Vērtēšanā
8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaituVērtēšanā
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārtaVērtēšanā
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 4. kārtaIzpildē
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 3. kārtaIzpildē
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 3.kārtaIzpildē
5.4.3. Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanaiIzpildē
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārtaIzpildē
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārtaIzpildē
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārtaIzpildē
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta)Izpildē
5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās - 3.kārtaIzpildē
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārtaIzpildē
5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 1.kārtaIzpildē
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 1.kārtaIzpildē
3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 1.kārtaIzpildē
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)Izpildē
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana, 2.uzsaukumsNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2. kārtaNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārtaNoslēdzies
10.1.3. Atbalstīt un uzlabot Kohēzijas politikas fondu ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, horizontālās politikas principu koordinēšanu un pilnveidot e-Kohēziju, 2. kārtaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 4. kārta, 1. apakškārta (ģimenes ārstu prakšu attīstība)Noslēdzies
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārtaNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti, 2. kārtaNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem, 2. kārtaNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārtaNoslēdzies
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārtaNoslēdzies
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanaNoslēdzies
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārtaNoslēdzies
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārtaNoslēdzies
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu, 2. kārtaNoslēdzies
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem, 1. kārtaNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana, 2. kārtaNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārtaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 3. kārtaNoslēdzies
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārtaNoslēdzies
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārtaNoslēdzies
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārtaNoslēdzies
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijāsNoslēdzies
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārtaNoslēdzies
3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācijaNoslēdzies
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārtaNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 3. kārtaNoslēdzies
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārtaNoslēdzies
5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšanaNoslēdzies
8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveideNoslēdzies
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārtaNoslēdzies
5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārta, 1. uzsaukumsNoslēdzies
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārtaNoslēdzies
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (atkārtoti)Noslēdzies
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē Noslēdzies
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus RīgasNoslēdzies
5.2.1.2. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārtaNoslēdzies
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 2. kārtaNoslēdzies
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārtaNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 2. kārtaNoslēdzies
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1. kārta Noslēdzies
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijuNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšanaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārtaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārtaNoslēdzies
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanaNoslēdzies
6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijaNoslēdzies
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 1.kārtaNoslēdzies
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 2.kārtaNoslēdzies
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3.kārtaNoslēdzies
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstībaNoslēdzies
2.2.1.2.Kultūras mantojuma digitalizācijaNoslēdzies
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 1. kārtaNoslēdzies
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārtaNoslēdzies
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanaiNoslēdzies
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklāNoslēdzies
5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanuNoslēdzies
3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomāNoslēdzies
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNoslēdzies
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžāsNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārtaNoslēdzies
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijāsNoslēdzies
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"Noslēdzies
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātībuNoslēdzies
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumusNoslēdzies
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumāNoslēdzies
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārtaNoslēdzies
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenciNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējasNoslēdzies
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)Noslēdzies
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūveNoslēdzies
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaistiNoslēdzies
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Noslēdzies
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībaiNoslēdzies
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūraiNoslēdzies
6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitātiNoslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti) Noslēdzies
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Noslēdzies
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārtaNoslēdzies
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiNoslēdzies
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgūNoslēdzies
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Noslēdzies
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Noslēdzies
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programmaNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Noslēdzies
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiNoslēdzies
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidiNoslēdzies
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijaiNoslēdzies
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklāNoslēdzies
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Noslēdzies
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumiNoslēdzies
3.2.1.1. Klasteru programmaNoslēdzies
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībaNoslēdzies
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešanaNoslēdzies
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)Noslēdzies
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumosNoslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārtaNoslēdzies
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveideNoslēdzies
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstsNoslēdzies
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumosNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārtaNoslēdzies
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Noslēdzies
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšanaNoslēdzies
2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Noslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešanaNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti) Noslēdzies
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenēNoslēdzies
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Noslēdzies
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveideiNoslēdzies
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešanaNoslēdzies
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanaiNoslēdzies
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildeiNoslēdzies
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībaiNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitātiNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiemNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroliNoslēdzies
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju Noslēdzies
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībāNoslēdzies
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Noslēdzies
9.2.2.1. DeinstitucionalizācijaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācijaNoslēdzies
9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiemNoslēdzies
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanaiNoslēdzies
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvarosNoslēdzies
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Noslēdzies
7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumamNoslēdzies
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībāsNoslēdzies
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšanaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārtaNoslēdzies
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 2020-10-09

  • Vebinārs “Esošās un plānotās izmaiņas KPVIS projektu iepirkumu datu uzkrāšanā un administrēšanā”
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 2020-10-20

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 21
 • 2020-10-21

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 22
 • 2020-10-22

  • CFLA rīko attālinātas apmācības Horvātijas Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai par ES fondu administrēšanu
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
3113_k1_atlase
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Labs serviss
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu