• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Vispārīgā informācija

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra 2014. - 2020.gada plānošanas periodā administrē Eiropas Sociālā fonda, Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Kohēzijas fonda (ES fondi) līdzfinansētos projektus.

Šajā plānošanas periodā CFLA veic sadarbības iestādes funkcijas, nodrošinot fondu praktisko ieviešanu sadarbībā ar šādām ministrijām:

vadošā iestāde Finanšu ministrija,

atbildīgās iestādes:

Informācija par ES fondu administrēšanas sistēmu Latvijā -

ES fondu tīmekļa vietnē

www.esfondi.lv

CFLA darbības mērķis ES fondu ietvaros

Nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu (2014-2020) atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda ES fondu ietvaros piešķirto līdzekļu investēšanu.

CFLA funkcijas

Veicot sadarbības iestādes funkcijas ES fondu ieviešanas sistēmas ietvaros, CFLA:

 • organizē projektu atlases konkursus un atlasa projektus;
 • sagatavo un pārbauda projektu ieviešanai nepieciešamos dokumentus;
 • slēdz līgumus / vienošanās ar finansējuma saņēmējiem par projektu īstenošanu;
 • uzrauga līdzfinansēto projektu ieviešanu (pārbauda iepirkumu plānus, veic iepirkumu pirms-pārbaudes, izskata un apstiprina līgumu / vienošanos grozījumus, projektu ieviešanas progresa pārskatus, maksājumu pieprasījumus, veic pārbaudes projektu īstenošanās vietās);
 • veic līdzfinansējuma un valsts budžeta dotācijas atmaksu finansējuma saņēmējiem;
 • sagatavo maksājuma pieteikumus izdevumu deklarēšanai Eiropas Komisijai;;
 • sniedz konsultācijas projektu iesniedzējiem un finansējuma saņēmējiem;
 • sniedz pārskatus un informāciju Latvijas un ES institūcijām par līdzfinansēto projektu īstenošanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kā notiek ES fondu ieviešana?

 • Partnerības līgums – Partnerības līgums ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodam ir hierarhiski augstākais plānošanas dokuments, kas tiek saskaņots ar EK un kas sevī ietver visu ES fondu atbalstu Latvijā. Līgumā ir izklāstīta Latvijas stratēģija attiecībā uz ES fondu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, lai īstenotu ES 2020 stratēģijā noteikto. Ministru kabinetā Partnerības līgums tika apstiprināts 03.06.2014., Eiropas Komisijā - 20.06.2014.
 • Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likums – tajā noteikti ES fondu vadības vispārējie pamatprincipi 2014. – 2020. gadam: ES fondu vadībā iesaistīto institūciju un finansējuma saņēmēja tiesības un pienākumi, uzraudzības komitejas darbības pamatnoteikumi un sastāvs, deleģējums Ministru kabinetam noteikt, kā tiek nodrošināti ES fondu vadības posmi, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība, kā arī informācijas atklātības nosacījumi attiecībā uz informāciju, kas saistīta ar projektiem. Likums pieņemts Saeimā 03.07.2014., spēkā no 11.07.2014.
 • Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība” – programma nosaka ES fondu investīciju principus, sasniedzamos rezultātus un atbalsta jomas visam fondu apguves periodam. Programma apstiprināta Eiropas Komisijā 11.11.2014.
 • Darbības programmas papildinājums - nosaka konkrētus pasākumus specifisko atbalsta mērķu  īstenošanai. Papildinājumā ietverti arī specifisko atbalsta mērķu ieviešanas nosacījumi, finansējuma saņēmēji, projektu apjoms, specifisko atbalsta mērķu ieviešanas veidi, atbildīgās un sadarbības iestādes šo specifisko atbalsta mērķu ieviešanai, finansējuma sadalījums pa pasākumiem un atlases kārtām, uzraudzības rādītāji, kā arī atbalsta koordinācija ar citiem finanšu instrumentiem un atbalsta programmām. Vairāk>
 • Ministru kabineta noteikumu izstrāde - lai definētu nosacījumus katra specifiskā atbalsta mērķa ieviešanai. Noteikumu projektus izstrādā atbildīgās iestādes – nozaru ministrijas. Nosacījumus konkrēto aktivitāšu ieviešanai izstrādā pakāpeniski.
   

Finanšu ministrijas infografikas par darbības programmas papildinājuma iekļautajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem un pasākumiem:

Indikatīvais 2014.-2020.gada plānošanas perioda specifisko atbalsta mērķu uzsākšanas laika grafiks  (informācija atjaunota 14.02.2018.)

Kopējais indikatīvais plāns specifisko atbalsta mērķu ieviešanai – esfondi.lv.

Informācija par atbalstāmajām aktivitātēm, pieteikšanās nosacījumiem savlaicīgi ir pieejama gan CFLA un atbilstošo nozaru ministriju mājaslapās, gan ES fondu mājaslapā esfondi.lv. Aicinām sekot līdzi aktualitātēm arī twitter.com: @CFLA_gov_lv.
 

pēdējo reizi aktualizēts: 14.02.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2018-02-01

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai SAM 4.3.1. "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē", 2. kārta
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
ISO
NaudaDarbība
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija