• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
Projektu iesniegumu atlases nosaukums Statuss
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijāsPlānots
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārtaIzsludināts
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārtaIzsludināts
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 3. kārtaIzsludināts
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārtaIzsludināts
5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšanaIzsludināts
5.2.1.2. Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide, 3. kārtaIzsludināts
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1.kārtaIzsludināts
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā (atkārtoti)Izsludināts
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē Izsludināts
6.2.1.1. Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācijaIzsludināts
2.2.1.2.Kultūras mantojuma digitalizācijaIzsludināts
5.6.2.Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām, 1.kārtaIzsludināts
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkāsIzsludināts
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārtaIzsludināts
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās (3.kārta)Izsludināts
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 3.kārtaIzsludināts
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstībaIzsludināts
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijāsIzsludināts
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitātiIzsludināts
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Izsludināts
3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācijaVērtēšanā
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārtaVērtēšanā
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārtaVērtēšanā
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 3.kārtaVērtēšanā
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 1.kārtaVērtēšanā
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus - 2.kārtaVērtēšanā
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3.kārtaVērtēšanā
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārtaVērtēšanā
5.6.1.Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanuVērtēšanā
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārtaVērtēšanā
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūveVērtēšanā
3.3.1.Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 1.kārtaVērtēšanā
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās (2. kārta)Vērtēšanā
3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām, 2.kārtaVērtēšanā
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstībaVērtēšanā
8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveideIzpildē
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, 2. kārtaIzpildē
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārtaIzpildē
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas, 2. kārtaIzpildē
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)Izpildē
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarēIzpildē
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklāIzpildē
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās - 2. kārtaIzpildē
6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitātiIzpildē
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumosIzpildē
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārtaNoslēdzies
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus RīgasNoslēdzies
5.2.1.2. Citu atkritumu veidu, kas nav sadzīves atkritumi un bioloģiski noārdāmie atkritumi, pārstrādes iekārtu izveide, 2.kārtaNoslēdzies
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācijaNoslēdzies
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana - 1. kārta Noslēdzies
9.2.6. Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijuNoslēdzies
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšanaNoslēdzies
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārtaNoslēdzies
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšanaNoslēdzies
8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaituNoslēdzies
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstībaNoslēdzies
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanaiNoslēdzies
3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomāNoslēdzies
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībaiNoslēdzies
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžāsNoslēdzies
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijāsNoslēdzies
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga"Noslēdzies
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātībuNoslēdzies
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumusNoslēdzies
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumāNoslēdzies
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenciNoslēdzies
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējasNoslēdzies
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports)Noslēdzies
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaistiNoslēdzies
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Noslēdzies
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībaiNoslēdzies
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūraiNoslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana (atkārtoti) Noslēdzies
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Noslēdzies
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanāNoslēdzies
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakseiNoslēdzies
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgūNoslēdzies
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Noslēdzies
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Noslēdzies
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programmaNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Noslēdzies
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiNoslēdzies
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidiNoslēdzies
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijaiNoslēdzies
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklāNoslēdzies
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Noslēdzies
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumiNoslēdzies
3.2.1.1. Klasteru programmaNoslēdzies
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešanaNoslēdzies
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)Noslēdzies
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1.kārtaNoslēdzies
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveideNoslēdzies
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalstsNoslēdzies
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumosNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārtaNoslēdzies
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārtaNoslēdzies
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Noslēdzies
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšanaNoslēdzies
2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Noslēdzies
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešanaNoslēdzies
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija (atkārtoti) Noslēdzies
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenēNoslēdzies
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Noslēdzies
9.3.1.2. Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveideiNoslēdzies
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešanaNoslēdzies
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanaiNoslēdzies
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildeiNoslēdzies
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiNoslēdzies
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārtaNoslēdzies
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībaiNoslēdzies
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitātiNoslēdzies
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiemNoslēdzies
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroliNoslēdzies
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju Noslēdzies
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībāNoslēdzies
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Noslēdzies
9.2.2.1. DeinstitucionalizācijaNoslēdzies
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācijaNoslēdzies
9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiemNoslēdzies
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanaiNoslēdzies
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvarosNoslēdzies
7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumamNoslēdzies
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībāsNoslēdzies
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšanaNoslēdzies
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1.kārtaNoslēdzies
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2018-02-01

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai SAM 4.3.1. "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē", 2. kārta
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
ISO
NaudaDarbība
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija