• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

CFLA īstenotie projekti

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) īsteno vairākus tehniskās palīdzības projektus.

Struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 10.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 10.1.2.0/15/TP/001 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: paaugstināt informētību par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.- 2020.gada plānošanas periodu, īstenojot informācijas un komunikācijas pasākumus.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta sabiedrības informēšana par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas periodu un īstenoti ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi atbilstoši CFLA kā sadarbības iestādes lomai un uzdevumiem projektu administrēšanas jomā. Projekts nodrošinās CFLA kapacitātes palielināšanu informācijas un komunikācijas pasākumu īstenošanas jomā, tādējādi paaugstinot sabiedrības informētību par Kohēzijas politikas fondiem un sasniedzot projekta rezultatīvos rādītājus.

Plānoti šādi projekta rezultāti: CFLA mājaslapas www.cfla.gov.lv ES fondu sadaļā pieejama aktuāla, klientu un citu interesentu vajadzībām atbilstoša informācija par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda finansējuma pieejamību un projektu īstenošanu; nodrošināta atlīdzība un darba vietas projektā paredzēto darbību īstenošanas personālam; nodrošināta informatīvo pasākumu organizēšana potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu iesniegumu atlasēm un ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projektu īstenošanu saistītiem jautājumiem; nodrošināta informatīvo pasākumu video materiālu, video instrukciju, informatīvo materiālu un reprezentatīvo materiālu izveide; veikts klientu apmierinātības novērtējums; pieejams mediju monitorings un tiešsaistes ziņas, tādejādi paaugstinot CFLA darbinieku informētību par ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodu un sekmējot CFLA kapacitātes palielināšanu ES fondu ieviešanā un uzraudzībā, nodrošinot iespēju nepieciešamības gadījumā operatīvi reaģēt uz publicēto informāciju, analizēt CFLA publicitāti un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošas izmaiņas CFLA darbībā. Projekta ietvaros ir paredzēts īstenot tādas projekta darbības un sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā uzdoto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. ievērojot teritoriālās pieejamības aspektus (t.i., nodrošinot informācijas un komunikācijas pasākumus neatkarīgi no reģionālā dalījuma). Informēšanas un komunikācijas pasākumus potenciālajiem projektu iesniedzējiem, finansējuma saņēmējiem un sadarbības partneriem par CFLA izsludināmo projektu iesniegumu atlašu gaitu un CFLA administrēto projektu īstenošanas niansēm CFLA plāno veikt gan Rīgā, gan reģionos ar CFLA reģionālo nodaļu starpniecību, piemēram, rīkojot seminārus vai piedaloties citu ES fondu vadībā iesaistīto institūciju, sadarbības un sociālo partneru organizētajos informatīvajos pasākumos Rīgā un citās Latvijas pilsētās, kā arī pastāvīgi nodrošinot būtiskākās informācijas un jaunumu publicēšanu CFLA mājaslapā u.c. informatīvajos kanālos.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 963 000 euro, t.sk. Eiropas Sociālā fonda finansējums – 818 550 euro un nacionālais publiskais finansējums – 144 450 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 11.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli” atlases pirmā kārtas ietvaros Eiropas Reģionālās attīstītības fonda projekts Nr. 11.1.1.0/15/TP/004 “Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: atbalstīt un pilnveidot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: nodrošināta Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, projektu iesniegumu atlase un vērtēšana, piesaistot nepieciešamos ekspertus, kā arī piesaistīti eksperti projektu īstenošanas vietās pie ES fondu finansējuma saņēmējiem, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu atbilstoši ES fondu plānošanā noteiktajiem principiem un specifisko atbalsta mērķu īstenošanas mehānismiem, t.sk. projektu iesniegumu atlases un vērtēšanu, ieviešanu un uzraudzību.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 746 095 euro, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 4 034 180,75 euro un nacionālais publiskais finansējums – 711 914,25 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda 12.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, un atbalstīt e-kohēziju” atlases pirmā kārtas ietvaros Kohēzijas fonda projekts Nr. 12.1.1.0/15/TP/004 “Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”.

Projekta mērķis: uzlabot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda ieviešanu un uzraudzību un atbalstīt e – kohēzijas ieviešanu.

Projektā tiks īstenotas šādas projekta darbības: CFLA kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (ES fondi) 2014.-2020.gada plānošanas perioda sadarbības iestādē nodrošināta ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda ieviešana un uzraudzība, ES fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda pēcuzraudzība, nodrošināta kompetences celšana projekta īstenošanas personālam, e-kohēzijas izveide un veicināta tās attīstīšana.

Projekta ietvaros ir paredzēts sasniegt tādus rezultātus, kas ļaus nodrošināt CFLA ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā sadarbības iestādei noteikto funkciju īstenošanu, t.sk. projektu iesniegumu atlases izsludināšana, atlase un vērtēšana, projektu ieviešana un uzraudzība, kā arī nodrošināt e-kohēzijas ieviešanu, attīstot Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam.

Projekta darbību veikšanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 16 015 905 euro, t.sk. Kohēzijas fonda finansējums – 13 613 519.25 euro un nacionālais publiskais finansējums – 2 402 385.75 euro.

Projektā paredzētās darbības tiks īstenotas no 2015.gada 4.ceturkšņa līdz 2018.gada 31.decembrim.

 

Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada darbības programmas ietvaros:

2011.gada 22. novembrī Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013.gada darbības programmas ietvaros noslēgta vienošanās par ES fondu finansējuma piešķiršanu - Tehniskā palīdzība Centrālās finanšu un līgumu aģentūras darbības nodrošināšanai Nr. VSID/TP/CFLA/11/05/001.

Projekta aktivitāšu īstenošana uzsākta 2012.gada 1.janvārī.

Projekta darbības beigu termiņš ir 2015.gada 31.decembris.

Finansējuma saņēmējs - CFLA.

Projekta kopējās izmaksas ir 10 025 402,00 euro, tai skaitā ES fondu finansējums: 100% no attiecināmajām izmaksām – 10 025 402,00 euro.

Projekta mērķis ir nodrošināt CFLA kompetencē esošo ES fondu aktivitāšu drošu, efektīvu un caurskatāmu administrēšanu, veicinot pēc iespējas pilnīgāku, savlaicīgu un atbilstošu šo līdzekļu apgūšanu, tādejādi sekmējot ekonomikas konkurētspēju, reģionāli līdzsvarotu attīstību un nodarbinātību. 

Lai īstenotu projekta mērķi, projektā paredzētas šādas aktivitātes:

 • ES fondu administrēšana;
 • ES fondu uzraudzība;
 • ES fondu informatīvie un publicitātes pasākumi;
 • Informācijas sistēmas izveide vai attīstīšana, sasaiste un uzturēšanas nodrošināšana;
 • ES fondu projektu iesniegumu vērtēšanas nodrošināšana;
 • ES fondu finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšana;
 • Mācības, konferences, semināri, komitejas, darba grupas un citi pasākumi;
 • Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda plānošana.
   

 

Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007. - 2013. gadam Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda, Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros:

 • 2009.gada 4.februārī ar Iekšlietu ministriju Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda ietvaros ir noslēgta vienošanās Nr. TP/2007-13/2, projekts Tehniskā palīdzība sertificēšanas iestādei. Projekta darbības beigu termiņš ir 2015.gada 31.decembris;
 • 2010.gada 11.janvārī ar Kultūras ministriju Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros noslēgta vienošanās Nr. 1-6.4/1, projekts Tehniskā palīdzība sertificēšanas iestādei. Projekta darbības beigu termiņš ir 2016.gada 31.marts.

Finansējuma saņēmējs - CFLA.

Projektu kopējais vadošo iestāžu piešķirtais finansējums ir 246 143,87 euro, tai skaitā:

 • Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda līdzfinansējums 154 071,93 euro;
 • Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansējums 92 071,94 euro.

Projektu mērķis ir nodrošināt sertificēšanas iestādes (CFLA) funkciju veikšanu. Lai īstenotu projektu mērķi, projektos paredzēts finansēt algas un ar tām saistītos nodokļu maksājumus darbiniekiem, kuri nodarbojas ar Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas ieviešanu, ar tās ieviešanu saistīto komandējumu izdevumus, kā arī projektu ieviešanai nepieciešamo papildu apmācību izmaksas.
 

 

Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros:

Saskaņā ar 2007.gada 20.decembrī noslēgto ietvarlīgumu starp Latvijas valdību un Šveices konfederācijas padomi par Latvijas un Šveices sadarbības programmas īstenošanu ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanai paplašinātajā Eiropas Savienībā un saskaņā ar 2009.gada 21.janvārī noslēgto projekta līgumu starp Šveices kompetentajām iestādēm un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Tehniskās palīdzības fonda un projekta sagatavošanas fonda ietvaros piešķirto grantu īstenošanu Finanšu ministrija sadarbojas ar CFLA. Līguma darbības beigu termiņš ir 2017.gada 14.jūnijs.

Finansējuma saņēmējs - Finanšu ministrija

Aģentūrai pieejamie līdzekļi tehniskās palīdzības projekta ietvaros ir 32 658,00 euro (finanšu instrumenta līdzfinansējums ir 100% apmērā).

Projekta ietvaros paredzēts finansēt darba vietu aprīkošanu darbiniekiem, kuri nodrošina CFLA funkciju izpildi Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros. Papildus paredzēti līdzekļi CFLA Vadības informācijas sistēmas Šveices sadaļas izstrādei un uzturēšanai.

pēdējo reizi aktualizēts: 13.03.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

Atvērt lielo karti

Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 2018-11-08

  • Diskusija par 1.1.1.3. pasākuma "Inovāciju granti studentiem" jautājumiem
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 2018-11-26

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai programmā "Inovāciju granti studentiem"
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
futbols
ISO
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu