• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv
Oups

SAM meklētāji

Meklēšana pēc finansējuma saņēmēja

ES fondu programmas

1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 1. kārta Atlase Īstenošana
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 2. kārta Atlase Īstenošana
1.1.1.1. Praktiskas ievirzes pētījumi, 3. kārta Atlase Īstenošana
1.1.1.2. Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts Atlase Īstenošana
1.1.1.3. Inovāciju granti studentiem   Atlase Īstenošana
1.1.1.4. P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana Atlase Īstenošana
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 1. kārta Atlase Īstenošana
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 2. kārta Atlase Īstenošana
1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās, 3. kārta Atlase Īstenošana
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 1. kārta Atlase Īstenošana
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 2. kārta Atlase Īstenošana
1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros, 4. kārta Atlase Īstenošana
1.2.1.2. Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai Atlase Īstenošana
1.2.1.4 . Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 1. kārta Atlase Īstenošana
1.2.1.4. Atbalsts jaunu produktu ieviešanai ražošanā, 2. kārta Atlase Īstenošana
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 1.kārta Atlase Īstenošana
1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām, 2.kārta    
1.2.2.2. Inovāciju motivācijas programma Atlase Īstenošana
1.2.2.3. Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti Atlase Īstenošana

 

2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

2.1.1. Uzlabot elektroniskās sakaru infrastruktūras pieejamību lauku teritorijās Atlase Īstenošana
2.2.1.1. Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība Atlase Īstenošana
2.2.1.2. Kultūras mantojuma digitalizācija Atlase Īstenošana

 

3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

3.1.1. Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs

 

Īstenošana
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai Atlase Īstenošana
3.1.1.5. Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai, 2. kārta Atlase Īstenosana
3.1.1.6. Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators Atlase Īstenošana
3.1.2. Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu   Īstenošana
3.2.1.1. Klasteru programma Atlase Īstenošana
3.2.1.2. Starptautiskās konkurētspējas veicināšana Atlase Īstenošana
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 1. kārta Atlase Īstenošana
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 2. kārta Atlase Īstenošana
3.3.1. Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības, 3. kārta Atlase Īstenošana
3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai Atlase Īstenošana
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 1.kārta Atlase Īstenošana
3.4.2. Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās, 2. kārta Atlase Īstenošana
3.4.2.2. Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā Atlase Īstenošana
3.4.2.3. Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija Atlase Īstenošana

 

4. Pāreja uz ekonomiku, kas rada mazas oglekļa emisijas visās nozarēs
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē Atlase Īstenošana
4.1.1. Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē, 2. kārta Atlase Īstenošana
4.2.1.1. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās Atlase Īstenošana
4.2.1.2. Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 1.kārta Atlase Īstenošana
4.2.1.2 Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās - 2.kārta Atlase Īstenošana
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 1.kārta Atlase Īstenošana
4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās, 2.kārta Atlase Īstenošana
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 1. kārta Atlase Īstenošana
4.3.1. Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, 2. kārta Atlase Īstenošana
4.4.1. Attīstīt ETL uzlādes infrastruktūru Latvijā Atlase Īstenošana
4.5.1.1. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transports) Atlase Īstenošana
4.5.1.2. Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi) Atlase Īstenošana

 

5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 1. kārta Atlase Īstenošana
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 2. kārta Atlase Īstenošana
5.1.1. Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās, 3. kārta Atlase Īstenošana
5.1.2. Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās Atlase Īstenošana
5.2.1.1. Atkritumu dalītas savākšanas sistēmas attīstība Atlase Īstenošana
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 1. kārta “Sadzīves atkritumu pārstrādes iekārtu izveide” Atlase Īstenošana
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 2. kārta Atlase Īstenošana
5.2.1.2. Atkritumu pārstrādes veicināšana, 3. kārta "Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveide" Atlase Īstenošana
5.2.1.3. Atkritumu reģenerācijas veicināšana Atlase Īstenošana
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 1. kārta Atlase Īstenošana
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 2. kārta Atlase Īstenošana
5.3.1. Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas, 3. kārta Atlase Īstenošana
5.4.1.1. Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās Atlase Īstenošana
5.4.2.1. Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi Atlase Īstenošana
5.4.2.2. Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana Atlase Īstenošana
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 1. kārta Atlase Īstenošana
5.5.1. Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus, 2. kārta Atlase Īstenošana
5.5.1. Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 3. kārta Atlase Īstenošana
5.6.1. Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu Atlase Īstenošana
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 1. kārta Atlase Īstenošana
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, 2. kārta Atlase Īstenošana
5.6.2. Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās, 3. kārta Atlase Īstenošana
5.6.3. Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija Atlase Īstenošana

 

6. Ilgstspējīga transporta sistēma
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti Atlase Īstenošana
6.1.2. Veicināt drošību un vides prasību ievērošanu starptautiskajā lidostā "Rīga" Atlase Īstenošana
6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība Atlase Īstenošana
6.1.3.2. Multimodāla transporta mezgla izbūve Torņkalna apkaimē Atlase Īstenošana
6.1.4.1. Rīgas ostas un Rīgas pilsētas integrēšana TEN-T tīklā Atlase Īstenošana
6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā Atlase Īstenošana
6.1.5. Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana Atlase Īstenošana
6.2.1.1. Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti Atlase Īstenošana
6.2.1.2. Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija un izbūve Atlase Īstenošana
6.3.1. Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti Atlase Īstenošana

 

7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam Atlase Īstenošana
7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana Atlase Īstenošana
7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana Atlase Īstenošana
7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai Atlase Īstenošana
7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros Atlase Īstenošana
7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos Atlase Īstenošana
7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātībua Atlase Īstenošana
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

8.1.1. Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu Atlase Īstenošana
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 1. kārta Atlase Īstenošana
8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi - 2., 3. kārta Atlase Īstenošana
8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu - 1., 2. kārta Atlase Īstenošana
8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās Atlase Īstenošana
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 1.kārta Atlase Īstenošana
8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu - 2.kārta Atlase Īstenošana
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 1. kārta Atlase Īstenošana
8.2.2. Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās, 2. kārta Atlase Īstenošana
8.2.3. Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās Atlase Īstenošana
8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei Atlase Īstenošana
8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana Atlase Īstenošana
8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, 1. kārta Atlase Īstenošana
8.3.2.1. Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai Atlase Īstenošana
8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Atlase Īstenošana
8.3.3. Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā Atlase Īstenošana
8.3.4. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Atlase Īstenošana
8.3.5. Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Atlase Īstenošana
8.3.6.1. Dalība starptautiskos pētījumos, 1.kārta Atlase Īstenošana
8.3.6.2. Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide Atlase Īstenošana
8.4.1. Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci Atlase Īstenošana
8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā Atlase Īstenošana
8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai Atlase Īstenošana
8.5.3. Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi Atlase Īstenošana
9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

9.1.1.1. Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem Atlase Īstenošana
9.1.1.2. Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi Atlase Īstenošana
9.1.1.3. Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai Atlase Īstenošana
9.1.2. Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū Atlase Īstenošana
9.1.3. Paaugstināt resocializācijas sistēmas efektivitāti Atlase Īstenošana
9.1.4.1. Profesionālā rehabilitācija Atlase Īstenošana
9.1.4.2. Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju  (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana Atlase Īstenošana
9.1.4.3. Invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana Atlase Īstenošana
9.1.4.4. Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana) Atlase Īstenošana
9.2.1.1. Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās Atlase Īstenošana
9.2.1.2. Iekļaujoša darba tirgus un nabadzības risku pētījumi un monitorings Atlase Īstenošana
9.2.1.3. Atbalsts speciālistiem darbam ar bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem un vardarbību ģimenē Atlase Īstenošana
9.2.2.1.  Deinstitucionalizācija Atlase Īstenošana
9.2.2.2. Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide Atlase Īstenošana
9.2.2.3. Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana Atlase Īstenošana
9.2.3. Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai Atlase Īstenošana
9.2.4.1. Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Atlase Īstenošana
9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Atlase Īstenošana
9.2.5. Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas Atlase Īstenošana
9.2.6.Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju Atlase Īstenošana
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 1. kārta Atlase Īstenošana
9.3.1.1. Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai, 2. kārta Atlase Īstenošana
9.3.1.2. Uz Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei Atlase Īstenošana
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 1. kārta Atlase Īstenošana
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 2. kārta Atlase Īstenošana
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 3. kārta Atlase Īstenošana
9.3.2. Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru - 4. kārta Atlase Īstenošana
10. - 12. Tehniskā palīdzība
Programma 

Saite uz projektu atlases sadaļu

Saite uz projektu īstenošanas sadaļu

10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti Atlase Īstenošana
10.1.1. Palielināt Kohēzijas politikas fondu izvērtēšanas kapacitāti, 2. kārta Atlase Īstenošana
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem Atlase Īstenošana
10.1.2. Paaugstināt informētību par Kohēzijas politikas fondiem, sniedzot atbalstu informācijas un komunikācijas pasākumiem Atlase Īstenošana
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli Atlase Īstenošana
11.1.1. Atbalstīt un pilnveidot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību un kontroli, 2. kārta Atlase Īstenošana
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju Atlase Īstenošana
12.1.1. Uzlabot Kohēzijas politikas fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, kontroli, revīziju un atbalstīt e-Kohēziju, 2. kārta Atlase Īstenošana

 

 

KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
23., 24., 25. jūnijā - slēgts
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei pasts@cfla.gov.lv
Jūnijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2021-06-17

  • Vebinārs par projektu atlasi ES fondu atbalstam ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu