• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Kāds Eiropas Savienības fondu finansējums ir paredzēts NVO un biedrībām šajā plānošanas periodā?

Atbalsts biedrībām un nodibinājumiem šajā plānošanas periodā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” paredzēts šādos specifiskā atbalsta mērķa pasākumos:

Pasākums 3.2.1.2. “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”, kura mērķis veicināt nozaru starptautisko konkurētspēju, atbalstot uzņēmējdarbību un ieiešanu ārvalstu tirgos, nodrošinot Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību darbību un attīstot Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautisko konkurētspēju prioritārajos tūrisma sektoros (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms).

Atbalsts pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) ietvaros paredzēts:

 • dalībai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs
 • LIAA konsultāciju izmaksām (t. sk. Latvijas ārvalstu ekonomisko pārstāvniecību konsultāciju izmaksām)
 • dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos

Pasākuma gala labuma guvēji "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (uzņēmējdarbība) ietvaros: kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības  komercdarbības (MVK) subjektu statusam ir atbilstoši šādi atbalsta saņēmēji:

 • komersanti;
 • kooperatīvās sabiedrības, kurās ir apvienojušās vismaz trīs komercsabiedrības;
 • zemnieku un zvejnieku saimniecības;
 • individuālie uzņēmumi;
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības;
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem vai to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības.

Atbalstu par projektiem, kas neietver saimnieciskas darbības, varēs saņemt:

 • ostu pārvaldes
 • pašvaldības
 • plānošanas reģioni.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem:

 • 100 % izņemot ceļa izdevumiem-  dalībai LIAA organizētās Latvijas augstu valsts amatpersonu vizītēs ārvalstīs, dalībai LIAA organizētajos nacionālajos stendos, LIAA konsultāciju izmaksām

Pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (tūrisms) ietvaros paredzēts:

 • dalībai starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs (izmantojot ekspozīcijas laukumu)
 • dalībai ar tūrismu saistītās konferencēs un semināros ārvalstīs, ja dalībnieks sniedz prezentāciju vai piedalās ar individuālu stendu vai ekspozīcijas laukumu par tā Latvijā sniegtajiem pakalpojumiem vai Latviju (novadu, pilsētu, reģionu) kā tūrisma galamērķi
 • dalībai LIAA nacionālajos stendos starptautiskās tūrisma izstādēs ārvalstīs

Pasākuma gala labuma guvēji "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" (tūrisms) ietvaros: kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības  komercdarbības (MVK) subjektu statusam ir atbilstoši šādi atbalsta saņēmēji:

 • komersanti
 • biedrības, kurās apvienojušies vismaz 5 komersanti vai kooperatīvās sabiedrības
 • nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības
 • pašvaldības un plānošanas reģioni var saņemt atbalstu tikai par tiem projektiem (pārstāvot Latviju, novadu, pilsētu kā tūrisma galamērķi), kas neietver saimnieciskas darbības

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem:

 • 80 % - dalībai starptautiskajā izstādē ar individuālu stendu, dalībai starptautiskajās konferencēs/semināros ar prezentāciju vai stendu, LIAA organizētie nacionālie stendi (transporta izdevumiem), dalība tirdzniecības misijās (ja dalība pirmo reizi)
 • 60% - dalībai tirdzniecības misijās
 • 10% - darījuma tūrisma pasākuma organizēšanai Latvijā

Finansējuma saņēmējs: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) (atbalsta saņēmēji līgumu slēdz ar LIAA).

Ministru kabineta noteikumi pasākumam  3.2.1.2. “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” pieejami šeit>

Grozījumi Ministru kabineta noteikumiem pieejami šeit>

Pasākuma infografika – “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana-uzņēmējdarbība”.

Pasākuma infografika –  “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana – tūrisms”.

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļās Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (uzņēmējdarbība) un Starptautiskās konkurētspējas veicināšana (tūrisms).

Pasākums 3.2.1.1. “Klasteru programma”, kura mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Atbalsts paredzēts:

 • eksporta un apgrozījuma apjoma palielināšanai;
 • augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvara palielināšanai eksportā;
 • inovācijas sekmēšanai;
 • jaunu produktu veidošanai;
 • produktivitātes celšanai;
 • cilvēkresursu attīstībai;
 • internacionalizācijas veicināšanai;
 • viedās specializācijas stratēģijai;
 • klastera dalībnieku un partneru sadarbības veicināšanai.

Atbalstāmās nozares:

 • kokapstrāde;
 • mašīnbūve un metālapstrāde;
 • elektrisko un optisko iekārtu ražošana;
 • ķīmiskā rūpniecība;
 • nemetālisko  minerālu ražošana;
 • pārtikas un dzērienu ražošana;
 • vieglā rūpniecība;
 • papīra ražošana un poligrāfija;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi ( tūrisms);
 • veselība un sociālā aprūpe;
 • transports;
 • starpnozaru klasteri.

Finansējuma saņēmējs: klasteris kura juridiskā forma ir biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv vismaz 20 savstarpēji nesaistītus sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus (MVK).

Pasākuma gala labuma guvēji – sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem:  līdz 85% ERAF līdzfinansējuma.

Komersanti par līdzfinansējuma saņemšanu var sazināties ar atbilstošās nozares klasteri, kontaktinformācija par klasteriem pieejama šeit>

Ministru kabineta noteikumi  pasākumam 3.2.1.1. “Klasteru programma” pieejami šeit>

Infografika projekta iesniedzējiem pieejama šeit>

Pasākums 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma”, kura mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Atbalsts paredzēts: pasākumu nodrošināšanu inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai, kā arī inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšanas pasākumus, tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumus.

Finansējuma saņēmējs: LIAA (gala labuma guvēji līgumu slēdz ar LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji: potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma” pieejami šeit>  

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Inovāciju motivācijas programma.

Atbalsts paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma 9.1.1.3. "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros, kura mērķis ir noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Atbalsts paredzēts:

 • Sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumi par sociāliem uzņēmumiem, to nozīmi un iespējamo ieguldījumu tautsaimniecības izaugsmes un sabiedrības attīstības veicināšanā, kā arī šādu sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas veidošanas pasākumiem.
 • Sociālo uzņēmumu atbalsta sistēmas izstrādei.
 • Sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšanai.
 • Sociālo uzņēmumu atbalsta instrumentu piemērošanai un pasākuma dalībnieku, sociālo uzņēmumu un sociālās uzņēmējdarbības uzsācēju biznesa plānu īstenošanai.
 • Pasākuma starprezultātu novērtēšanai un priekšlikumu izstrādei tiesiskā ietvara un atbalsta pilnveidošanai, kā arī pasākuma dalībnieku un sociālo uzņēmumu darbības izvērtēšanai.
 • Informācijas un publicitātes pasākumiem par projekta īstenošanu.
 • Projekta vadībai un īstenošanas nodrošināšanai.

Finansējuma saņēmējsLabklājības ministrija un sadarbības partneris “Attīstības finanšu institūcija Altum”.

Pasākuma dalībnieki:

 •    Sociālais uzņēmums- sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurai šajā likumā noteiktajā kārtībā piešķirts sociālā uzņēmuma statuss un kura veic labvēlīgu sociālo ietekmi radošu saimniecisko darbību (piemēram, sociālo pakalpojumu sniegšana, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības veidošana, izglītības veicināšana, atbalsts zinātnei, vides aizsardzība un saglabāšana, dzīvnieku aizsardzība vai kultūras daudzveidības nodrošināšana). Sociālā uzņēmuma statusu var iegūt sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kurā vienai vai vairākām publiskām personām kopā nav balsu vairākuma, ja sociālā uzņēmuma statūtos noteiktais mērķis ir mērķa grupu nodarbinātība.
 • Ja biedrība (vai nodibinājums) iesniedza Labklājības ministrijā iesniegumu dalībai pasākumā līdz  2018. gada 1. martam, tad tā var kļūt par pasākuma dalībnieku esošajā statusā - kā biedrība (vai nodibinājums). Biedrība (vai nodibinājums), kas ir ieguvusi pasākuma dalībnieka statusu, var pieteikties Altum finansiālajam atbalstam (grantam). Pasākuma dalībniekiem Granta pieteikums jāiesniedz Altum līdz 2018. gada 31. decembrim. Pēc šī datuma pieteikties Altum finansiālajam atbalstam varēs tikai sociālie uzņēmēji, kas reģistrēti Sociālo uzņēmumu reģistrā atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam.

Atbalsta veids un intensitāte:

Atbalsta veids ir grants apmērā no 5 000 līdz 200 000 EUR (atbilstoši de minimis nosacījumiem), atbilstoši uzņēmuma saimnieciskās darbības apjomam un pieredzei:

 • Jaundibinātiem uzņēmumiem (darbības gads līdz 1 gadam) un uzsācējiem grants maksimālais grants ir 20 tūkst. EUR;
 • Uzņēmumiem ar darbības laiku no 1 līdz 3 gadiem maksimālais atbalsts ir 50 tūkst. EUR;
 • Uzņēmumiem ar darbības laiku virs 3 gadiem maksimālais atbalsts ir 200 tūkst. EUR;
 • Uzņēmumiem ar darbības laiku virs 1 gada grantu aprēķina atkarībā no apgrozījuma un bilances rādītājiem, grantam nepārsniedzot: 50% no vidējā apgrozījuma vai 150% no vidējās bilances vērtības;
 • Ja atbilstoši apgrozījumam vai bilances vērtībai aprēķinātais granta apmērs nesasniedz 20 tūkst. EUR, bet to pamato biznesa plāns, maksimāli iespējamā atbalsta summa ir 20 tūkst. EUR;

Ja grants paredzēts darbinieku algām:

 • Darba integrācijas uzņēmumiem atbalsts ir līdz 100% apmērā no vidējās darba algas profesijā uz visu biznesa projekta īstenošanas laiku, ja uzņēmums plāno no jauna nodarbināt vismaz 2 šādus darbiniekus, un šādi darbinieki ir vismaz 50% no ikgadējā vidējā darbinieku skaita: bezdarbnieki (ilgstoši, vecāki par 54 gadiem, ar apgādājamiem, ar invaliditāti); personas ar garīga rakstura traucējumiem vai invaliditāti; sociālās atstumtības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas (atbilstoši Sociālā uzņēmuma likumam);
 • Citiem uzņēmumiem atbalsts ir līdz 80% apmērā no vidējās darba algas profesijā 6 mēnešus biznesa projekta īstenošanas periodā;

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 9.1.1.3. "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" pieejami šeit>

Grozījumi Ministru kabineta noteikumiem pieejami šeit>

Sociālā uzņēmuma likums pieejams šeit>

Papildu informācija par programmu pieejama AS "Attīstības finanšu institūcija Altum” un Labklājības ministrijas mājaslapās.

ES fondu atbalsta meklēšanas rīks pieejams šeit>

Informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm pieejama sadaļā Izsludinātās atlases.

 

 

 < Atpakaļ uz Biežāk uzdoto jautājumu sarakstu

pēdējo reizi aktualizēts: 15.05.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Augusts 2020
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2020-08-12

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai atlasē "Praktiskas ievirzes pētījumi"
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 2020-08-17

  • Pēdējā diena projektu iesniegšanai atlasē ģimenes ārsta prakšu attīstībai
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
3113_k1_atlase
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Labs serviss
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu