• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Kāds atbalsts paredzēts biznesa uzsācējiem?

Atbalsts paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādos specifiskā atbalsta mērķa pasākumos:

 

Komercdarbības uzsākšanai un attīstīšanai ir paredzēts atbalsts finanšu instrumentu veidā: 

Pasākums 3.1.1.1. “Aizdevumu garantijas”. Atbalsts garantiju veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to rīcībā esošais nodrošinājums nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Pasākums 3.1.1.2. “Mezanīna aizdevumi”. Atbalsts subordinētu aizdevumu veidā, nodrošinot finansējuma pieejamību saimnieciskās darbības veicējiem situācijās, kad to pašu kapitāls nav pietiekams kredītresursu piesaistei nepieciešamajā apjomā vai arī darījums ir augsta riska.

Pasākums 3.1.1.4. “Mikrokreditēšana un aizdevumi uzsācējiem”. Atbalsts saimnieciskās darbības veicēju izveidei un attīstībai, sniedzot mikroaizdevumus un augsta riska aizdevumus, kā arī nodrošinot konsultācijas.

Pasākums 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akcelerātors”, kura mērķis ir paredzēts inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem.

Atbalsts paredzēts: uzņēmumiem tiks sniegts atbalsts divos posmos - pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā:

 • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai.
 • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai.

Finansējuma saņēmējs: finanšu starpnieki (riska kapitāla fondi), kurus Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir izvēlējusies publiskās iepirkumu procedūras ietvaros.

Pasākuma gala labuma guvēji: komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akcelerātors” apskatāmi šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama ALTUM mājaslapā šeit>

Šajos ierobežotas projektu iesniegumu atlases pasākumos finansējuma saņēmējs ir AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, kas nodrošina aizdevumu un garantiju izsniegšanu komersantiem. Altum konsultanti visos reģionālajos centros un konsultāciju birojos piedāvā bezmaksas konsultācijas, kā arī izskaidros kādi dokumenti ir jāiesniedz katrā no atbalsta programmām.

 

Pasākums 3.1.1.6. “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, kura mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai). Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Atbalsts paredzēts: biznesa inkubatoru dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai un attīstībai, tiks sniegts pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā. Biznesa inkubatoros būs pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki varēs gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Pirmsinkubācijas atbalsts

 • Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:
 • sākotnējās biznesa idejas novērtējums
 • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
 • biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 EUR apmērā

Inkubācijas atbalsts

 • Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:
 • viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai
 • dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
 • ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
 • līdz 10 000 EUR apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
 • līdz 5 000 EUR apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai
 • inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 EUR apmērā

Finansējuma saņēmējs: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji : fiziskas personas (ideju autori), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: 50-100 % ERAF līdzfinansējuma.

Atbalsta veids: grants, konsultācijas, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, mentori.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 3.1.1.6 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” pieejami šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Biznesa inkubatori. Biznesa inkubatoru atrašanās vieta un kontaktinformācija norādīta šeit>

 

Pasākums 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kura mērķis ir sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbalstīt nepieciešamās pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā, kā arī   veicinātu inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos (MVK), tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai.

Programmas “Jaunuzņēmumu atbalsta programmas” mērķis ir veicināt jaunuzņēmumu veidošanos Latvijā, lai sekmētu pētniecību, kā arī inovatīvu ideju, produktu vai procesu izmantošanu saimnieciskajā darbībā.

Atbalsts paredzēts:

 • jaunuzņēmumiem līdz pieciem komercdarbības gadiem;
 • augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu fiksētā maksājuma veikšanai;
 • iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaide un uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide. 

Finansējuma saņēmējs: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji:  jaunuzņēmumi, kas atbilst Jaunuzņēmumu darbības atbalsta likuma 4.pantā noteiktajām prasībām.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: Finansējuma apjoms vienai saistīto personu grupai augsti kvalificētu darbinieku piesaistei- 200 000 EUR. Maksimālā finansējuma intensitāte ir 45%.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” pieejami šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Jaunuzņēmumu atbalsta programmas.

 

Pasākums 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma”, kura mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Atbalsts paredzēts: pasākumu nodrošināšanu inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai, kā arī inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšanas pasākumus, tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumus.

Finansējuma saņēmējs: LIAA (gala labuma guvēji līgumu slēdz ar LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji: potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: līdz 85 % ERAF līdzfinansējuma.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma” pieejami šeit>  

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Inovāciju motivācijas programma

ES fondu atbalsta meklēšanas rīks pieejams šeit>

Informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm pieejama sadaļā Izsludinātās atlases.

 < Atpakaļ uz Biežāk uzdoto jautājumu sarakstu

pēdējo reizi aktualizēts: 25.09.2017.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Jūnijs 2019
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 2019-06-28

  • Sarunu festivāls "Lampa"
 • 29
 • 30
futbols
ISO
#atkrāpies!
ESparTevi
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
eParaksts
Latvija
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu