• Smilšu iela 1,
 • Rīga, LV-1919,
 • tālr. 22306116,
 • fakss 67357841,
 • e-pasts cfla@cfla.gov.lv,
 • www.cfla.gov.lv

Kādi ES fondu atbalsta pasākumi paredzēti inovatīvu produktu izstrādei un ieviešanai ražošanā?

Atbalsts paredzēts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” šādos specifiskā atbalsta mērķa pasākumos:

 

Pasākums 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”, kura mēŗķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

Atbalsts paredzēts sekojošās astoņās Viedās specializācijas jomās un apakšjomās:

 • Zināšanu ietilpīga bioekonomika – Inovatīvi risinājumi mežsaimniecībai un kokapstrādē;
 • Zināšanu ietilpīga bioekonomika – Inovatīvi risinājumi lauksaimniecībai un pārtikas ražošanai
 • Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas
 • Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas – Viedie materiāli;
 • Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas – Modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas;
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Aparātbūve (elektronika);
 • Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
 • Viedā enerģētika.

Pasākuma gala labuma guvēji: komersants, uzņēmums, atzīta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācija.

Atbalsta intensitāte: atkarībā no komersanta veida (MVK, lielais komersants), pētījuma veida (rūpnieciskais, eksperimentālā izstrāde) un pētījumu rezultātu publicēšanas ir no 25% līdz 80% ERAF līdzfinansējuma.

Komersanti par līdzfinansējuma saņemšanu var sazināties ar atbilstošās nozares kompetences centru, kontaktinformācija par kompetences centriem pieejama šeit>

Ministru kabineta noteikumi  pasākumam 1.2.1.1. “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” pieejami šeit>

Grozījumi Ministru kabineta noteikumiem pieejami šeit>

Infografika projekta iesniedzējiem pieejama šeit>

 

Pasākums 3.2.1.1. “Klasteru programma”, kura mērķis ir veicināt komersantu un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizāciju un citu institūciju sadarbību vietējā un starptautiskajā līmenī, tādējādi veicinot komersantu konkurētspējas celšanu, palielinot eksporta apjomu un augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvaru eksportā, kā arī inovācijas un jaunu produktu veidošanos.

Atbalsts paredzēts:

 • eksporta un apgrozījuma apjoma palielināšanai;
 • augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu īpatsvara palielināšanai eksportā;
 • inovācijas sekmēšanai;
 • jaunu produktu veidošanai;
 • produktivitātes celšanai;
 • cilvēkresursu attīstībai;
 • internacionalizācijas veicināšanai;
 • viedās specializācijas stratēģijai;
 • klastera dalībnieku un partneru sadarbības veicināšanai.

Atbalstāmās nozares:

 • kokapstrāde;
 • mašīnbūve un metālapstrāde;
 • elektrisko un optisko iekārtu ražošana;
 • ķīmiskā rūpniecība;
 • nemetālisko  minerālu ražošana;
 • pārtikas un dzērienu ražošana;
 • vieglā rūpniecība;
 • papīra ražošana un poligrāfija;
 • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi ( tūrisms);
 • veselība un sociālā aprūpe;
 • transports;
 • starpnozaru klasteri.

Finansējuma saņēmējs: klasteris kura juridiskā forma ir biedrība vai nodibinājums, kas pārstāv vismaz 20 savstarpēji nesaistītus sīkos (mikro), mazos un vidējos komersantus (MVK).

Pasākuma gala labuma guvēji – sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem:  līdz 85% ERAF līdzfinansējuma.

Komersanti par līdzfinansējuma saņemšanu var sazināties ar atbilstošās nozares klasteri, kontaktinformācija par klasteriem pieejama šeit>

Ministru kabineta noteikumi  pasākumam 3.2.1.1. “Klasteru programma” pieejami šeit>

Infografika projekta iesniedzējiem pieejama šeit>

 

Pasākums 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi”, kura mērķis ir atbalstīt pētniecību, kas sniedz ieguldījumu Latvijas viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, zinātnes un tehnoloģiju cilvēkkapitāla attīstībā un jaunu zināšanu radīšanā tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanai. Pasākuma ietvaros tiks finansēti gan ar saimniecisku darbību nesaistīti, gan ar saimniecisku darbību saistīti projekti. Projektos varēs īstenot rūpnieciskos pētījumus un eksperimentālās izstrādes, kā arī fundamentālos pētījumus.

Atbalsts paredzēts: tehniski ekonomiskai priekšizpētei; fundamentāliem pētījumiem; rūpnieciskiem pētījumiem; eksperimentālai izstrādei, ja tiek īstenoti rūpnieciskie pētījumi; projekta ietvaros radīto rezultātu izplatīšanai mācību, publikāciju vai zināšanu pārneses veidā.

Projekta iesniedzējs: zinātniskā institūcija, Latvijas Republikas Komercreģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants.

Atbalsta intensitāte: Otrajā un turpmākajās projektu iesniegumu atlases kārtās (ar saimniecisku darbību nesaistītam projektam maksimālā publiskā finansējuma intensitāte ir 92,5 %: valsts budžeta atbalsta intensitāte – 34,70 % un ERAF atbalsta intensitāte – 57,80 %, un ar saimniecisku darbību saistītiem projektiem pieejamā kopējā attiecināmā publiskā finansējuma apmērs ir 14 129 661 euro, ko veido ERAF finansējums.

Otrajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais attiecināmais publiskais finansējums ir 25 000 000 euro, ko veido:

 • 15 386 179 euro ar saimniecisku darbību nesaistītu projektu īstenošanai, tai skaitā valsts budžeta finansējums 5 772 358 euro apmērā un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 613 821 euro apmērā;
 • Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 9 613 821 euro apmērā ar saimniecisku darbību saistītu projektu īstenošanai.

Ministru kabineta noteikumi  pasākumam 1.1.1.1. “Praktiskas ievirzes pētījumi” pieejami šeit>

Grozījumi Ministru kabineta noteikumiem šeit>

Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie 1.1.1.1.pasākuma “Praktiskās ievirzes pētījumi” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji ir apstiprināti ES fondu Uzraudzības komitejā, dokumenti pieejami ES fondu uzraudzības komitejas e-portfelī šeit (06.02.2018. → 01_Lemumprojekts_IZM_1111_2.k)

Infografika 2. atlases kārtas projekta iesniedzējiem pieejama šeit>

Projektu iesniegumu pirmā un otrā atlases kārta ir noslēgusies. Dokumenti un materiāli 2. atlases kārtas projekta iesniedzējiem pieejami šeit> Informāciju par trešo atlases kārtu iespējams apskatīties indikatīvajā laika grafikā šeit>

Saskaņā ar 2016. gada 12. janvārī pieņemto MK noteikumu Nr.34 15.punktu “projektu iesniegumu atlases tiek organizētas vismaz reizi gadā, ja tam pietiek finansējuma. Projektu iesniegumu atlases nosacījumus nosaka pasākuma atlases nolikumā, tostarp ievērojot šo noteikumu 8.2.1. un 8.2.3. apakšpunkta un 18. punkta nosacījumus.”

 

Pasākums 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, kura mērķis ir sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, atbalstīt nepieciešamās pētniecības rezultātu komercializācijas kompetences attīstīšanu valsts pētniecības organizācijās, sekmējot šo pētniecības organizāciju īpašumā esošo pētniecības rezultātu komercializāciju gan Latvijā, gan ārvalstīs ar nolūku palielināt pētniecības organizāciju ienākumus no pētījumu rezultātu komercializēšanas vai pārvēršot pētījumu rezultātus veiksmīgā uzņēmējdarbībā, kā arī   veicinātu inovācijas aktivitātes sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos (MVK), tehnoloģiju pārneses ceļā, sniedzot tiem atbalstu jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstībai.

Programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” atbalsta nodrošināšanas mērķis ir veicināt inovācijas aktivitāti sīkajos (mikro), mazajos un vidējos komersantos, ar tehnoloģiju pārneses un augstas kvalifikācijas darbiniekiem atbalstot jaunu vai būtiski uzlabotu produktu vai tehnoloģiju attīstību, kas sniedz ieguldījumu Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Atbalsts paredzēts: sekojošu ar jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi saistītu darbību finansēšanai:

 • tehniski ekonomiskai priekšizpētei;
 • rūpnieciskiem pētījumiem;
 • eksperimentālai izstrādei, tai skaitā prototipu izgatavošanai;
 • produktu rūpnieciskā dizaina izstrādei;
 • jauna produkta vai tehnoloģijas testēšanai un sertificēšanai;
 • rūpnieciskā īpašuma tiesību nostiprināšanai šādiem rūpnieciskā īpašuma objektiem: izgudrojuma patentam, dizainparaugam un pusvadītāju izstrādājumu topogrāfijai.

Finansējuma saņēmējs: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji: sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti (MVK), kas izstrādā jaunus produktus vai tehnoloģijas. 

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: programmas “Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi” atbalsta apjoms vienai saistīto personu grupai– 25 000 eiro. Maksimāli pieļaujamā atbalsta intensitāte – 60%.

Atbalsts tiek sniegts saskaņā ar de minimis nosacījumiem *Viena saistīto personu grupa pasākuma ietvaros var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, kopā nepārsniedzot 25 000 EUR. Katru nākamo projekta iesniegumu var iesniegt pēc tam, kad ir pabeigts iepriekšējais apstiprinātais projekts vai pieņemts lēmums par iepriekšējā projekta iesnieguma noraidīšanu.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 1.2.1.2. “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” pieejami šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Inovāciju vaučeru atbalsta pakalpojumi.

 

Pasākums 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma”, kura mērķis ir informēt un iedrošināt sabiedrību uzsākt inovatīvu uzņēmējdarbību, kā veicināšanas mehānismu izmantojot arī godalgu piešķiršanu. Tāpat paredzēts informēt sabiedrību par norisēm saistībā ar inovācijām un to potenciālu, tādējādi veicinot sabiedrību un uzņēmējus pievērsties inovatīvu risinājumu izstrādei un lietošanai, kā arī paaugstināt inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā un motivēt komercdarbības uzsākšanu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijā noteiktajās specializācijas prioritātēs vai jomās.

Atbalsts paredzēts: pasākumu nodrošināšanu inovatīvas uzņēmējdarbības uzsācējiem un esošo inovatīvo uzņēmumu motivācijai, kā arī inovāciju mārketinga un reklāmas aktivitātes, audio un vizuālās publicitātes nodrošināšanas pasākumus, tehnoloģiskās intereses un jaunrades veicināšanas pasākumus.

Finansējuma saņēmējs: LIAA (gala labuma guvēji līgumu slēdz ar LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji: potenciālie komercdarbības uzsācēji, pašnodarbinātas personas, fiziskas personas (biznesa ideju autori), biedrības un nodibinājumi, izglītības iestāžu audzēkņi un studenti, komersanti, augstskolas, zinātniskās institūcijas, pašvaldības un pašvaldību iestādes, valsts institūcijas un sabiedrība kopumā.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: Maksimālais attiecināmais ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 % no projekta kopējā attiecināmā finansējuma.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 1.2.2.2. “Inovāciju motivācijas programma” pieejami šeit>  

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Inovāciju motivācijas programma.

 

Pasākums 3.1.1.6 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators”, kura mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu komersantu izveidi un attīstību Latvijas reģionos, nodrošinot atbalsta saņēmējus ar uzņēmējdarbībai nepieciešamo vidi (telpām), konsultācijām, apmācībām un pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un grantu līdzfinansējumu komersantu darbības izmaksām (atbalsts komersantu pirms-inkubācijai un inkubācijai). Projekta ietvaros atbalsta sniegšanai ir izveidoti 15 LIAA biznesa inkubatori dažādās Latvijas pilsētās, t.sk. specifisks Radošo industriju inkubators Rīgā.

Atbalsts paredzēts: biznesa inkubatoru dalībniekiem izvirzīto mērķu sasniegšanai un attīstībai, tiks sniegts pirmsinkubācijas un inkubācijas atbalsta veidā kādā no 15 LIAA biznesa inkubatoriem, nodrošinot vienlīdz kvalitatīvu inkubācijas vidi visā Latvijā. Biznesa inkubatoros būs pieejama koprades telpa jeb open office, kur biznesa inkubatora dalībnieki varēs gan strādāt, gan tikties ar klientiem un sadarbības partneriem, gan izmantot koprades telpas aprīkojumu (printeris, skeneris u.c.), kā arī apmeklēt koprades telpā notiekošos seminārus un pasākumus biznesa inkubatora klientiem.

Pirmsinkubācijas atbalsts

 • Bezmaksas (100% līdzfinansējums) pieejams fiziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem:
 • sākotnējās biznesa idejas novērtējums
 • konsultācijas biznesa modeļa pilnveidei
 • biznesa prasmju un iemaņu apguve
 • uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide (open office) un biroja aprīkojums
 • citas bezmaksas konsultācijas, apmācības un semināri
 • pirmsinkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 2 000 euro apmērā

 

Inkubācijas atbalsts

 • Pieejams komersantiem uz laiku ne ilgāk par 4 gadiem un kamēr atbalsts veicina attīstību:
 • viss pirmsinkubācijā pieejamais atbalsts (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • individuāli katram biznesa inkubatora dalībniekam izvirzīti mērķi attīstībai
 • dažādi pakalpojumi (testēšana, prototipēšana, mājas lapu izveide, tirgus izpēte u.c.) (50% līdzfinansēts)
 • ekspertu konsultācijas (50% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz mentoru atbalstu (bezmaksas - 100% līdzfinansēts)
 • iespēja pretendēt uz grantu ar līdzfinansējumu 50% apmērā no attiecināmajām izmaksām:
 • līdz 10 000 euro apmērā specifiskiem pakalpojumiem (prototipēšana, testēšana, ekspertu konsultācijas u.c.)
 • līdz 5 000 euro apmērā aprīkojuma (iekārtu, materiālu un izejvielu) iegādes izmaksu segšanai
 • inkubācijas atbalsts sākotnēji tiek piešķirts 50 000 euro apmērā

Finansējuma saņēmējs: Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).

Pasākuma gala labuma guvēji : fiziskas personas (ideju autori), kuri veic vai gatavojas veikt saimniecisko darbību, sīkie (mikro), mazie un vidējie komersanti.

Atbalsta intensitāte gala labuma guvējiem: 50-100 % ERAF līdzfinansējuma.

Atbalsta veids: grants, konsultācijas, uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, mentori.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 3.1.1.6 “Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators” pieejami šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama LIAA mājaslapas sadaļā Biznesa inkubatori. Biznesa inkubatoru atrašanās vieta un kontaktinformācija norādīta šeit>

 

Pasākums 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akcelerātors”, kura mērķis ir paredzēts inovatīviem start-up uzņēmumiem biznesa idejas, uzņēmuma un produkta izveidei un attīstībai, ar mērķi veicināt to izaugsmi un konkurētspēju, īpaši tehnoloģiskiem un rūpnieciskiem projektiem.

Atbalsts paredzēts: divos posmos - pirmssēklas un sēklasnaudas ieguldījumu veidā:

 • pirmssēklas finansējums – līdz 50 000 EUR – paredzēts uzņēmuma izveidei, konsultācijām un produkta izstrādei, izpētei, novērtēšanai un apstiprināšanai.
 • sēklasnaudas finansējums – līdz 250 000 EUR – paredzēts uzņēmumiem, kas būs veiksmīgi izgājuši pirmssēklas ieguldījumu posmu, tālākai izaugsmei, produkta un saimnieciskās darbības modeļa attīstīšanai.

Finansējuma saņēmējs: finanšu starpnieki (riska kapitāla fondi), kurus Latvijas Attīstības finanšu institūcija ALTUM ir izvēlējusies publiskās iepirkumu procedūras ietvaros.

Pasākuma gala labuma guvēji: komersanti un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.

Ministru kabineta noteikumi pasākumam 3.1.2.2. “Tehnoloģiju akcelerātors” apskatāmi šeit>

Papildu informācija par programmu un tās nosacījumiem pieejama ALTUM mājaslapā šeit>

ES fondu atbalsta meklēšanas rīks pieejams šeit>

Informācija par aktuālajām projektu iesniegumu atlasēm pieejama sadaļā Izsludinātās atlases.

< Atpakaļ uz Biežāk uzdoto jautājumu sarakstu

pēdējo reizi aktualizēts: 15.10.2018.
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Meistaru iela 10, Rīga
Tālrunis: (+371) 66939777
E-pasts: info@cfla.gov.lv
KORESPONDENCES
ADRESE
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra,
Smilšu iela 1,
Rīga (Vecrīga),
LV-1919

E-pasts oficiālai sarakstei cfla@cfla.gov.lv
Maijs 2021
 • P
 • O
 • T
 • C
 • P
 • S
 • Sv
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
uzliec masku
#atkrāpies!
Krāpšanas apkarošana
esfondi.lv
Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība. Turpinot vietnes apskati Jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes. Lasīt vairāk
Piekrītu