Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.2. Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.2.2. Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldības vai to apvienības, valsts dibinātas vispārējās izglītības iestādes

Mērķa grupa:

Izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts individualizētas mācību pieejas īstenošanai vispārējās izglītības iestādēs:
1. atbalsts izglītojamajiem vispārējās izglītības iestādēs, tai skaitā izglītojamo talantu atklāšanai un izkopšanai, sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem, tai
skaitā izglītojamajiem ar speciālajām vajadzībām, un atbilstoša pedagogu profesionālās kompetences pilnveide:
2. papildu apmācību nodrošināšana, t.sk. valsts valodas un citos mācību priekšmetos, kā arī izglītojamo sagatavošanai olimpiādēm un konkursiem;
3. inovatīvu pasākumu ieviešana un nodrošināšana interešu izglītības veicināšanai, tai skaitā dalībai vasaras nometnēs, festivālos, konkursos, sacensībās, radošās darbnīcās, zinātnes centros, semināros, projektos, u.c. pasākumos atbilstoši izglītojamo interesēm, prasmēm un kompetencēm;
4. nepieciešamā pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla (psihologu, sociālo pedagogu, asistentu) nodrošināšana, pasākumi izglītojamo mācību grūtību un mācīšanās traucējumu diagnosticēšanā un atbilstošas metodoloģijas nodrošināšanā mācību procesā;
5. pedagogu tālākizglītība skolas vidē, atbalstot jaunos pedagogus pedagoģijas un vadības prasmju apguvē un to izmantošanai praksē, attīstot pedagogu uzņēmējspējas, līderības, radošumu, IKT, bilingvālās izglītības un svešvalodu prasmju uzlabošanu, .sk. prasmju uzlabošanu darbam ar talantīgiem un apdāvinātiem izglītojamajiem, kā arī izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem izglītojamajiem, kuriem nepieciešama pedagoģiskā korekcija, tādējādi veicinot iekļaujošo izglītību vispārējās izglītības iestādēs, t.sk. vienaudžu vardarbības mazināšanai skolās, sadarbības un dialoga veicināšanai ar vecākiem, citām institūcijām un sabiedrību izglītības jautājumu risināšanā; sadarbības uzlabošana ar citām pašvaldībām un izglītības iestādēm, t.sk. pieredzes apmaiņai un labās prakses pārņemšanai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārtā - 10 722 723 euro;

2.kārtā - 10 722 724 euro;

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 589., 30.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija