Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.1.2. Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Komersanti (mācību literatūras izdevniecības)

Mērķa grupa:

Valsts pārvaldes iestādes, kas atbildīgas par izglītības satura izstrādi un pārraudzību, izglītības iestādes, pedagogi, izglītojamie, mācību literatūras izdevēji

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Digitālo mācību līdzekļu un metodisko materiālu izstrāde kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura ieviešanai;

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārtā - 2 626 723 euro;

2.kārtā - 961 286 euro;

Saistošie noteikumi:
Apstiprinātie kritēriji
Piezīmes:

-

Papildu informācija