Oups
Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.3.1. Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

8.3.1.1. Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības satura centrs (VISC)

Mērķa grupa:

Valsts pārvaldes iestāde, kas atbildīga par mācību satura izstrādi un tā īstenošanas pārraudzību (turpmāk – Valsts izglītības satura centrs), pedagogi un izglītojamie pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura (turpmāk – mācību saturs) aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1. mācību satura aprobācija, pilnveide un ieviešana pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē:

  • mācību satura, mācību darba organizācijas modeļu un metodikas izstrāde, ekspertēšana, aprobācija un pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana, diagnosticējošo darbu un eksāmenu satura projekta izstrāde, ekspertēšana, aprobācija un pilnveide, mācību satura ieviešana MKnoteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai;
  • MK noteikumu 9.1. un 9.2. apakšpunktā minēto diagnostikas instrumentu, mācību un metodisko līdzekļu izstrāde, mācību līdzekļu satura aprobācija, pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana MK noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai;
  • mācību un metodisko līdzekļu izstrāde izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācību līdzekļu satura aprobācija, pilnveide, sagatavošana publicēšanai, tai skaitā e-vidē, un publicēšana MK noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētā rādītāja sasniegšanai;
  • pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, tai skaitā Eiropas valodu portfeļa un valodas un satura integrētas apguves īstenošanai, ietverot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrādi un īstenošanu MK noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanai;
  • informatīvu un izglītojošu semināru, konferenču un pieredzes apmaiņas pasākumu organizēšana un nodrošināšana MK noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto rādītāju sasniegšanai;

2. projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana;
3. informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

11 866 751

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.670 03.12.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.3.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?