Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.2.4. Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Akadēmiskās informācijas centrs (AIC)

Mērķa grupa:

Nacionālā augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra (turpmāk – akreditācijas aģentūra), augstākās izglītības institūcijas un studējošie.

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir nodrošināt atbalstu Eiropas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistra (European Quality Assurance Register for Higher Education – EQAR) (turpmāk – kvalitātes nodrošināšanas reģistrs) aģentūrai izvirzīto prasību izpildei.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1. akreditācijas aģentūras darbības kvalitātes paaugstināšana un kapacitātes stiprināšana, lai nodrošinātu tās atbilstību standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (European Standards and Guidelines for Quality Assurance – ESG) (turpmāk – standarti un vadlīnijas):

 • akreditācijas aģentūras kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un aprobācija, tai skaitā pilotakreditāciju īstenošana;
 • akreditācijas aģentūras personāla un ekspertu, tai skaitā studējošo, darba devēju un ārvalstu ekspertu, Augstākās izglītības padomes personāla un Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas padomes locekļu kompetenču pilnveide, arī apmācības un pieredzes apmaiņas pasākumi ar citu valstu akreditācijas aģentūrām, kas reģistrētas kvalitātes nodrošināšanas reģistrā;
 • akreditācijas aģentūras materiāltehniskās bāzes un informatīvā nodrošinājuma stiprināšana, tai skaitā e-platformas izveide, lai nodrošinātu akreditācijas procesam un augstākās izglītības monitoringa īstenošanai nepieciešamo dokumentu apriti un datu uzkrāšanu, kā arī esošo informācijas sistēmu integrēšana un savienošana;
 • dalība Eiropas asociācijā kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) (turpmāk – kvalitātes nodrošināšanas asociācija) un citās starptautiskajās organizācijās un tīklos, kā arī to organizētajos pasākumos augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas jomā;
 • akreditācijas aģentūras ārējā ekspertīze (pārbaudot atbilstību standartiem un vadlīnijām);
 • priekšlikumu izstrāde studiju programmu licencēšanas kārtības, augstākās izglītības institūciju un studiju virzienu akreditācijas normatīvās bāzes, procesa un vērtēšanas kritēriju pilnveidei;
 • akreditācijas aģentūras attīstības stratēģijas izstrāde, kas ietver arī vidēja termiņa pasākumu plānu akreditācijas aģentūras starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai un ārvalstu augstākās izglītības institūciju studiju programmu vai studiju virzienu akreditāciju skaita pieauguma nodrošināšanai;

2. augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība, lai nodrošinātu augstākās izglītības attīstībai izvirzīto mērķu sasniegšanu:

 • augstākās izglītības ārējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas ārējā novērtējuma veikšana;
 • priekšlikumu izstrāde augstākās izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveidei un procedūru īstenošanai;
 • priekšlikumu izstrāde MK noteikumu 17.1.3. apakšpunktā minētās e-platformas attīstībai;

3. atbalsta un informatīvie pasākumi augstākās izglītības institūcijām un akreditācijas sistēmā iesaistītajiem partneriem:

 • apmācības un semināri augstākās izglītības institūciju ārējās un iekšējās kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;
 • komunikācijas un informatīvo līdzekļu nodrošināšana un attīstība, tai skaitā akreditācijas aģentūras tīmekļvietnes pilnveide, informatīvo materiālu izstrāde augstākās izglītības institūciju kvalitātes nodrošināšanas jautājumos;

4. projekta vadība un īstenošana;
5. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 275 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.479 18.08.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.2.4.

Piezīmes:

-

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?