Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.2.1. Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:APIA
Finansējuma saņēmēji:

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Mērķa grupa:

Augstākās izglītības institūcijas, tai skaitā koledžas

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Kopīgo doktorantūras studiju programmu un studiju programmu ES valodās izstrāde, aprobācija un akreditācija, tai skaitā akreditācijas izmaksu segšana starptautiskās profesionālās organizācijās; izstrādāto un akreditēto studiju programmu starptautiskā publicitāte.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārtā - 4 596 375;

2.kārtā - 4 596 375;

Saistošie noteikumi:
Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.2.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?