Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.1.4. Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas , studiju mācību vidi koledžās

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Koledžas, kas īsteno STEM, t.sk. medicīnas un radošas industrijas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas

Mērķa grupa:

Koledžas

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts plānots koledžu, kas īsteno STEM (matemātikas, dabaszinību un tehnikas zinātnes), t.sk. medicīnas un radošas industrijas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas un profesionālās vidējās izglītības programmas, infrastruktūras attīstībai un aprīkojuma modernizācijai, iekārtu un aprīkojuma iegādei, t.sk specifisku laboratoriju pilnveidei un modernizācijai, nepieciešamo ēku un telpu pielāgošanai aprīkojuma un aparatūras uzstādīšanai un darbībai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu un aprīkojuma iegādei.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

12 057 418

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 533 09.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.1.4.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?