Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Profesionālās izglītības iestādes, pašvaldības

Mērķa grupa:

Profesionālās izglītības iestādes

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir modernizēt profesionālās izglītības un profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. ar atbilstošu nozares ekspertu padomi vai Kultūrizglītības padomi saskaņota aprīkojuma un iekārtu iegāde profesionālās izglītības iestādes mācību procesa nodrošināšanai šādu prioritāro izglītības tematisko jomu vai programmu grupās (turpmāk – prioritārās profesionālās izglītības programmas):

 • mehānika un metālapstrāde;
 • enerģētika;
 • elektronika un automātika;
 • ķīmijas tehnoloģijas un biotehnoloģija;
 • mašīnzinības;
 • pārtikas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
 • tekstiliju ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
 • kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
 • poligrāfijas ražošanas tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana;
 • būvniecība un civilā celtniecība;
 • lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
 • veterinārija;
 • individuālie pakalpojumi (tūrisma un atpūtas organizācija vai viesnīcu un restorānu serviss);
 • mākslas, mūzika un radošās industrijas;
 • skaistumkopšanas pakalpojumi;
 • transporta pakalpojumi;
 • datorzinātne;

2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību procesā;

3. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes metodiskā centra funkciju stiprināšana;

4. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes dabaszinātņu (fizika, ķīmija, bioloģija) un matemātikas kabinetu iekārtošana vai jaunu kabinetu izveidošana vispārējās vidējās izglītības programmu īstenošanai (10.–12. klase);

5. ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību vides izveide un vides un informācijas pieejamības nodrošināšana;

6. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes mācību un koplietošanas, tai skaitā veselības punktu, dienesta viesnīcu un sporta telpu, ēku, būvju infrastruktūras atjaunošana, pārbūve, restaurācija vai jaunu ēku vai būvju būvniecība un teritorijas labiekārtošana;

7. profesionālās izglītības vai profesionālās vidējās kultūrizglītības iestādes infrastruktūras izveide, lai īstenotu jaunas, reģiona ekonomiskās attīstības vajadzībās balstītas profesionālās vidējās izglītības vai arodizglītības programmas;

8. projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošana;

9. būvuzraudzība un autoruzraudzība;

10. projekta informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana;

11. projekta vadība un īstenošana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1.kārta - 69 376 476;

2.kārta - 19 692 172;

 

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.249 19.04.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.1.3.

Piezīmes:

Specifisko atbalstu īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā divu projektu iesniegumu atlases kārtu (turpmāk – atlases kārtas) ietvaros:

1. pirmās atlases kārtas ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās izglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai;

2. otrās atlases kārtas ietvaros atbalsts paredzēts valsts dibinātu un Kultūras ministrijas padotībā esošu un pašvaldību dibinātu profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu mācību vides modernizēšanai.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?