Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības

Mērķa grupa:

Vispārējās izglītības iestādes – pamatskolas, vidusskolas, ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas

Mērķis

Izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Atbalstāmās darbības:

Vispārējās vidējās izglītības iestādēm (7.-12.klasei):
1. Ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana, jaunas vidusskolas izbūve, ja nepieciešams), mācību klases aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c.risinājumi ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošasmācību vides izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana (7.-9.klase);
4. dienesta viesnīcas sakārtošana, tai skaitā būvdarbi (pārbūve un būves atjaunošana,, jaunas dienesta viesnīcas izbūve, ja nepieciešams), vairāku izglītības iestāžu vajadzībām. Dienesta viesnīcas sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības iestādei ir nepieciešama dienesta viesnīca un nav pieejama sakārtota citas izglītības iestādes vai pašvaldības dienesta viesnīca izglītojamo izmitināšanai;
5. izglītības iestādes sporta zāles un laukuma sakārtošana, tai skaitā būvdarbi (pārbūve un būves atjaunošana,), vairāku izglītības iestāžu vajadzībām, kā arī sporta aprīkojuma iegāde. Sporta infrastruktūras sakārtošana atbalstāma, ja attiecīgajai izglītības iestādei ir sporta zāle un laukums un nav pieejama sakārtota blakus izglītības iestādes vai pašvaldības sporta infrastruktūra, kas ir atbilstoša mācību procesa īstenošanai;
6. atbalsts reģionālā metodiskā centra funkciju attīstībai, t.sk. STEM un IKT jomā (piemēram, bibliotēkas fondu papildināšana, digitālās mācību grāmatas bibliotēkas izveide, citu infrastruktūras elementu iegāde metodisko funkciju attīstībai, pedagogu tālākizglītībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana). Infrastruktūras uzlabošana metodiskās funkcijas veikšanai attiecas tikai uz valsts ģimnāzijām.
Pamatskolai (1.-9.klase):
1. ergonomiskas mācību vides izveide, tai skaitā būvdarbi (būves atjaunošana, pārbūve, būves iekšējo inženiertīklu, kas tiešā veidā attiecas uz mācību telpām, atjaunošana), mācību klases aprīkojuma, mēbeļu iegāde, apgaismojums u.c. risinājumi ergonomiskas un mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides izveidei;
2. IKT risinājumu ieviešana un aprīkojuma iegāde;
3. dabaszinātņu kabinetu aprīkošana vai jaunu kabinetu izveidošana (7.-9.klase).
Atbalstu plānots sniegt saskaņā ar pašvaldību attīstības programmu investīciju plānos iekļauto projektu ideju pamatojumu, t.sk. ņemot vērā pašvaldības risinājumus izglītības iestāžu piepildījuma nodrošināšanai 2025.gadā

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

142 484 747

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 323 24.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 8.1.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase - 2., 3. kārta

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projekt?