Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.3.2. Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Gados vecākas nodarbinātas personas, darba devēji.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Gados vecāku nodarbināto spēju, prasmju un veselības stāvokļa novērtēšana, cilvēkresursu attīstības plānošana, informatīvi konsultatīvs atbalsts darba devējiem, lai sekmētu gados vecāku cilvēku ilgāku palikšanu darba tirgū (veselīgas novecošanās, drošu darba metožu, elastīgu darba formu, personāla politikas un karjeras plānošanas u.c. jautājumos), prasmju pilnveidošanas pasākumi, darba vides novērtēšana un darba vietas pielāgošana, starppaaudžu pieredzes nodošanas pasākumi (mentorings).

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

9 006 779 euro

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 504 02.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.3.2.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?