Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.3.1. Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts darba inspekcija (VDI)

Mērķa grupa:
 • darba ņēmēji un darba devēji, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos, kas ir saimnieciskās darbības veicēji (turpmāk – uzņēmumi);
 • darba aizsardzības speciālisti;
 • izglītības iestāžu audzēkņi;
 • Valsts darba inspekcijas amatpersonas un darbinieki.
Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros īsteno šādas atbalstāmās darbības:

1. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma praktiskās ieviešanas uzraudzības pasākumi:

 • pētījumi, tai skaitā aptaujas, un pētījumu rezultātu izplatīšana;
 • darba strīdu praktiska risināšana MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;

2. darba attiecību un darba aizsardzības tiesiskā regulējuma pilnveides pasākumi:

 • pētījumi un pētījumu rezultātu izplatīšana;
 • pilotprojekta īstenošana par jauno nodarbinātības formu ieviešanu darba tirgū;
 • pilotprojekta īstenošana par darba strīdu risināšanas iespējām;

3. Valsts darba inspekcijas profesionālo spēju pilnveide:

 • apmācību moduļu aktualizācija un izstrāde;
 • MK noteikumu 3.4. apakšpunktā minētās mērķa grupas apmācība;
 • Baltijas valstu darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide;
 • starptautiskā darba inspekciju sadarbības tīkla pilnveide;
 • dalība nozaru izstādēs;

4. atbalsts bīstamo nozaru uzņēmumiem:

 • uzņēmumu apzināšana, konsultatīvā atbalsta nepieciešamības un ieviesto darba aizsardzības prasību izvērtēšana;
 • konsultatīvais atbalsts (piemēram, konsultācijas darba devējiem, laboratoriskie mērījumi un apmācības);
 • darba vides risku novērtēšanas moduļu izstrāde;
 • specializēto darba aizsardzības apmācību programmu mācību metodisko palīgmateriālu izstrāde;

5. preventīvie un informatīvi izglītojoši pasākumi:

 • apmācības preventīvās kultūras paaugstināšanai MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba ņēmējiem;
 • mācību ekskursijas uz uzņēmumiem par labo praksi darba aizsardzības prasību ievērošanā MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minētās mērķa grupas darba devējiem;
 • izglītojošas aktivitātes MK noteikumu 3.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
 • semināri MK noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai;
 • elektronisko rīku (piemēram, lietotņu, apmācību sistēmu, instrukciju, pamācību) un vizuālo uzskates līdzekļu izveide un ieviešana MK noteikumu 3. punktā minētajai mērķa grupai;
 • sabiedrības izglītošanas, izpratnes veicināšanas un informēšanas pasākumi par darba attiecību un darba aizsardzības prasību ievērošanu;

6. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

7. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

10 746 951

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.127 01.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.3.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?