Drukāt
              
Fonds:ESF/JNI
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

7.2.1.2. Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem sistēmas ietvaros

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mērķa grupa:

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Pasākumu ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1.1. sākotnējās profesionālās izglītības programmu otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguve viena vai pusotra mācību gada laikā, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, un mērķstipendijas piešķiršana MK noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
1.2. izglītības programmu īstenošana MK noteikumu 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai vispārējo pamatprasmju apguvei, tai skaitā programmu pielāgošana atbilstoši mērķa grupas vajadzībām, profesionālajai tālākizglītībai un profesionālajai pilnveidei;
1.3. karjeras atbalsta pasākumi MK noteikumu 3.2.1. un 3.2.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai;
1.4. jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā;
2. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
3. projektu vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

19 285 769 euro (papildus klāt JNI 13 495 078 EUR)*

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.207 28.04.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.2.1.

Piezīmes:

*JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?