Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.2.1. Palielināt privātā sektora investīcijas P&A

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.2.1.1. Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA un APIA
Finansējuma saņēmēji:

Ekonomikas ministrija (pirmās kārtas ietvaros)
Kompetences centri (otrās un ceturtās kārtas ietvaros)

Mērķa grupa:

Komersanti (sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti, kas attīsta produktus un tehnoloģijas viedās specializācijas jomās, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas.)

Mērķis

Pasākuma mērķis ir komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

Atbalstāmās darbības:

Finansējumu piešķir:
1. individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenotājiem:

  • kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātiem rūpnieciskajiem pētījumiem atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 85. punkta definīcijai;
  • kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātām eksperimentālajām izstrādnēm atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 86. punkta definīcijai;
  • kompetences centra projektu atlases padomes apstiprinātai tehniski ekonomiskajai priekšizpētei pētniecības projektiem, kuru kopsumma pārsniedz 250 000 euro, atbilstoši Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 87. punkta definīcijai;

2. kompetences centram:

  • pētniecības projektu koordinācijai, tai skaitā sadarbības veicināšanai, informācijas un zināšanu kopīgošanai un tīklošanās un starptautiskas sadarbības veicināšanai, kā arī kompetences centra projekta vadības izmaksu segšanai;
  • sadarbības veicināšanai, lai iesaistītos starptautiskos pētniecības projektos;

3. Ekonomikas ministrijai:

  • projektu īstenošanas uzraudzībai;
  • ikgadējas pētniecības un inovāciju konferences organizēšanai;
  • pētījumu rezultātu izplatīšanai citā veidā, ja nepieciešams.
Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

 52 300 000

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.2 05.01.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.2.1.

Piezīmes:

Pasākuma ietvaros finansējuma saņēmējs ir:
1. otrās un ceturtās kārtas ietvaros – kompetences centri un sadarbības partneri (individuālo pētījumu un sadarbības pētniecības projektu īstenotāji) MK noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minētajām darbībām;
2. pirmās kārtas ietvaros – Ekonomikas ministrija MK noteikumu 24.3. apakšpunktā minētajām darbībām.

 

Pieteikšanās otrai atlases kārtai 14.03.2016.- 16.05.2016.

 

Projektu iesniegumu atlases veids:

IPIA - Pirmās kārtas ietvaros

APIA - Otrās un ceturtās kārtas ietvaros

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?