Drukāt
              
Fonds:ESF/JNI
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.2.1. Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

7.2.1.1. Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), prioritāri atbalstu sniedzot mērķa grupai vecumā no 15 līdz 24 gadiem (ieskaitot)

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Pasākumu ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
18.1.1. darba meklēšanas atbalsta pasākumi, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi un karjeras konsultācijas MK noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā:
18.1.1.1. bezdarbnieka individuālā darba meklēšanas plāna izstrāde, bezdarbnieka profilēšana (klasifikācija secīgai iesaistei aktīvajos nodarbinātības pasākumos), piemērota darba noteikšana, informēšana par darba meklēšanas metodēm, darba meklēšanas pienākuma izpildes pārbaude un citi pasākumi, kas veicina aktīvu darba meklēšanu un iekļaušanos darba tirgū;
18.1.1.2. karjeras konsultācijas, kas palīdz izvēlēties turpmāko darbības jomu vai apmācību virzienu atbilstoši jauniešu interesēm, vēlmēm un pieprasījumam darba tirgū;
18.1.1.3. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;
18.1.2. neformālās izglītības programmu īstenošana MK noteikumu 3.1.2. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguve, noslēguma pārbaudījumu organizēšana (tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmeni). Jaunietim pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz apliecinājumu par neformālās izglītības programmas apguvi;
18.1.3. profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana MK noteikumu 3.1.3. apakšpunktā minētajai mērķa grupai:
18.1.3.1. profesionālās tālākizglītības programmu apguve, kas dod iespēju jaunietim iegūt profesionālo kvalifikāciju (pēc attiecīgās programmas apguves jaunietis kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, un jaunietim, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību);
18.1.3.2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguve, kas jaunietim dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes (jaunietim saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītības ieguvi);
18.1.4. pirmās darba pieredzes jaunietim ieguve MK noteikumu 3.1.4. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas vērsta uz jauniešu integrēšanu darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darbavietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību;
18.1.5. darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā MK noteikumu 3.1.5. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā atbalsta sniegšana jauniešu darbam sabiedrības labā, kas veicina biedrību un nodibinājumu statūtos noteikto funkciju nodrošināšanu un vērsta uz jauniešu aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā, neveicot saimniecisko darbību komerciāliem mērķiem, kas kvalificējama kā komercdarbības atbalsts, bez nolūka gūt peļņu;
18.1.6. darbnīcas jauniešiem MK noteikumu 3.1.6. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas dod iespēju jauniešiem vienā vai vairākās izglītības iestādēs iepazīt kopskaitā trīs profesionālās izglītības programmas;
18.1.7. subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām) MK noteikumu 3.1.7. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, kas paredz sekmēt mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā, pilnveidojot jauniešu darba prasmes un iemaņas;
18.1.8. atbalsts pašnodarbinātības vai uzņēmējdarbības uzsākšanai MK noteikumu 3.1.8. apakšpunktā minētajai mērķa grupai, tai skaitā konsultatīvie un finanšu atbalsta pasākumi pašnodarbinātības vai komercdarbības uzsākšanai, kas palīdz jauniešiem uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību un veiksmīgi darboties izvēlētajā jomā ne mazāk kā divus gadus;
18.1.9. atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei, tai skaitā atlīdzība transporta izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ un ar dzīvojamās telpas īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā saistīto izdevumu kompensācija (nosakot atlīdzības apmēru par dzīvojamo telpu īri vai dzīvošanu dienesta viesnīcā, ņem vērā arī transporta izmaksas vienam braucienam mēnesī no deklarētās dzīvesvietas uz darba vai apmācību vietu un atpakaļ):
18.1.9.1. pirmajos četros mēnešos, ja jaunietis piedalās MK noteikumu 18.1.4. un 18.1.7. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās;
18.1.9.2. atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās MK noteikumu 18.1.2. un 18.1.3. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbības;
18.1.9.3. atbilstoši apmācību ilgumam, ja jaunietis piedalās MK noteikumu 18.1.6. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā, piešķirot atbalstu tikai transporta izdevumu segšanai braucieniem uz apmācību vietu un atpakaļ;
18.1.10. jauniešu informēšana un piesaiste dalībai pasākumā;
18.1.11. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar MK noteikumu 3.1. apakšpunktā minēto mērķa grupu;
18.3. informācijas un publicitātes pasākumi par projektu īstenošanu;
18.4. projektu vadība un īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

15 692 361 euro (papildus klāt JNI 15 515 561 EUR)*

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.207 28.04.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.2.1.

Piezīmes:

* JNI - ES budžeta speciālais piešķīrums jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansēšanai.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?