Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.1.2. Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

7.1.2.2. Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas ieviešana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:
  • Nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistītās institūcijas;
  • Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un darbinieki;
  • Ekonomikas ministrijas amatpersonas un darbinieki.
Mērķis

Pasākuma mērķis ir Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas (turpmāk – pārkārtojumu sistēma) izveide, lai nodrošinātu pamatotu un tautsaimniecības vajadzībām atbilstošu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz rīcībpolitikas izstrādi un ieviešanu.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:

1. pārkārtojumu sistēmas izveide:

  • pētījuma veikšana par pārkārtojumu sistēmas izveides iespējām un darba tirgus prognožu sasaisti ar rīcībpolitiku;
  • īstermiņa darba tirgus prognozēšanas metodoloģijas pilnveide, tai skaitā īstermiņa prognožu sagatavošana prasmju griezumā un vadlīniju izstrāde metodoloģijas lietotājiem;
  • darba devēju aptauju veikšana darba tirgus īstermiņa prognožu atjaunošanai;
  • tehniskās specifikācijas izstrāde darbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognožu atspoguļošanas platformas (tai skaitā vidēja un ilgtermiņa prognožu analīzes rīka un vizuālā risinājuma (prototipa)) izveidei;

16.1.5. informatīvie un apmācību pasākumi nodarbinātības politikas veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju darbiniekiem un amatpersonām;

2. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;

3. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

1 264 562

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.126 01.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.1.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?