Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.1.2. Izveidot Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu, nodrošinot tās sasaisti ar Nodarbinātības barometru

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

7.1.2.1. EURES tīkla darbības nodrošināšana

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Darba tirgus dalībnieki – darba devēji, darba ņēmēji, darba meklētāji, bezdarbnieki un Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki.

Mērķis

Pasākuma mērķis ir uzlabot darba ņēmēju, bezdarbnieku, darba meklētāju un darba devēju piekļuvi informatīviem atbalsta pasākumiem, sniedzot atbalstu darba meklēšanā un darba tiesisko attiecību nodibināšanā.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1. apmācības un semināri par Eiropas Nodarbinātības dienestu tīklu (turpmāk – EURES tīkls) un tā pieejamības nodrošināšanu un Eiropas darba mobilitātes jautājumiem tās iestādes darbiniekiem, kas nodrošina Latvijas Republikas darbību EURES tīklā;
2. informācijas nodrošināšana EURES tīkla ietvaros, kas ietver šādus pasākumus:

  • EURES pieejamības un atpazīstamības nodrošināšana (piemēram, informatīvo materiālu izstrāde un izgatavošana, informācijas un komunikācijas aktivitātes);
  • informācijas sniegšana darba devējiem, valsts un pašvaldību iestāžu, nevalstiskā sektora pārstāvjiem par EURES tīklu (piemēram, informatīvajos semināros, uzņēmēju izstādēs, konsultācijās), kā arī darbiekārtošanas un personāla atlases pasākumu organizēšana;
  • informācijas sniegšana darba ņēmējiem, darba meklētājiem un bezdarbniekiem (piemēram, informatīvajos semināros, izstādēs, atvērto durvju dienās, individuālajās konsultācijās par dzīves un darba apstākļiem, nodarbinātības iespējām un administratīvajām procedūrām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstīs);
  • nacionālā sadarbības tīkla veidošana un iesaistīto pušu informēšana (piemēram, informatīvie semināri un citi pasākumi);
  • dalība EURES tīkla Latvijas un starptautiskajos sadarbības pasākumos (piemēram, sanāksmēs, informatīvajos semināros, darba grupās, konferencēs, darba gadatirgos un darba mobilitātes pasākumos), kā arī šo pasākumu organizēšana;

3. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
4. projekta vadība un tā īstenošanas nodrošināšana.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

428 655

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.129 17.03.2015.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.1.2.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?