Drukāt
              
Fonds:ESF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

7.1.1. Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)

Mērķa grupa:

Nodarbinātības valsts aģentūrā (turpmāk – aģentūra) reģistrēti bezdarbnieki, īpaši bezdarbnieki ar zemu un darba tirgus prasībām neatbilstošu prasmju un kvalifikācijas līmeni.

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir veicināt bezdarbnieku un darba meklētāju (turpmāk – bezdarbnieki) konkurētspēju darba tirgū.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta ietvaros ir atbalstāmas šādas darbības:
1. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi, kas ietver individuālās konsultācijas un grupu nodarbības (kursi, semināri, lekcijas un citas nodarbības) darba meklēšanas metožu apguvei, psiholoģiskajam atbalstam un darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei, tai skaitā darba tiesisko attiecību veidošanā, darba tiesībās un darba aizsardzībā;
2. profesionālā apmācība, pārkvalifikācija, kvalifikācijas paaugstināšana, kas ietver:

  • profesionālās tālākizglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas dod iespēju bezdarbniekam iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;
  • profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvi (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas bezdarbniekiem dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš sekmīgi apguvis profesionālās pilnveides programmu un nokārtojis noslēguma pārbaudījumu, saskaņā ar profesionālās izglītības ieguvi regulējošajiem normatīvajiem aktiem izsniedz apliecību par profesionālās pilnveides izglītību;

3. neformālās izglītības programmu apguve (tai skaitā elastīgu apmācību formā), kas ietver mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu sistematizētu sociālo un profesionālo pamatprasmju apguvi, noslēguma pārbaudījumu organizēšanu, tai skaitā valsts valodas prasmes pārbaudes un transportlīdzekļu un traktortehnikas vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus. Bezdarbniekam un darba meklētājam pēc neformālās izglītības programmu apguves izsniedz iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu;
4. apmācība pie darba devēja (turpmāk – praktiskā apmācība);
5. specifisku pakalpojumu sniegšana mērķa grupu bezdarbniekiem apmācību laikā (ergoterapeita un surdotulka pakalpojumi, specializēta transporta nodrošināšana bezdarbniekam ar invaliditāti);
6. konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu izstrāde elastīgu apmācību formā un to īstenošana;
7. atbalsts reģionālajai mobilitātei;
8. projekta īstenošanas personāla apmācība darbam ar mērķa grupu;
9. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu;
10. projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana;
11. sadarbības partneru (izglītības iestāžu un darba devēju) informēšanas pasākumi par bezdarbnieku kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanas pasākumiem.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

81 963 841

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.836 23.12.2014.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 7.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?