Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.4. Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.1.4.2. Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Nacionālas nozīmes attīstības centri (izņemot Rīgu) TEN-T autoceļu tīklā.

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Jaunu maģistrālo ielu, esošo maršrutu attīstība, kas nodrošina atsevišķu pilsētu daļu efektīvu savstarpējo sasaisti un sasaisti ar Eiropas komunikāciju tīklu elementiem (alternatīvu kravas ceļu izbūve, pārbūve vai modernizācija).

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

37 703 628

Saistošie noteikumi:

MKN Nr. 587, 30.08.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.4.

Piezīmes:

Projektu iesniegumu atlase

Papildu informācija