Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.3. Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

6.1.3.1. Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Mērķa grupa:

Satiksmes dalībnieki, komersanti, iedzīvotāji

Mērķis

Pasākuma mērķis ir samazināt sastrēgumus uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst infrastruktūras pārrāvumus esošo pilsētas maģistrālo ielu tīklā.

Atbalstāmās darbības:

Pasākuma ietvaros atbalstāmās darbības ir Rīgas pilsētas transporta infrastruktūras izbūve, pārbūve un atjaunošana, nodrošinot integrētas transporta sistēmas veidošanu un pilsētas centrālās daļas atbrīvošanu no tranzīta satiksmes, mazinot maģistrālo ielu fragmentāro raksturu, uzlabojot transporta infrastruktūras tehniskos parametrus un satiksmes drošību.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

75 109 464

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.158 15.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.3.

Piezīmes:

MK Rīkojums Nr. 574 Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 1.

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?