Drukāt
              
Fonds:KF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

6.1.1. Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Lielo ostu pārvaldes, pašvaldības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas, un to pašvaldību kapitālsabiedrības, kuru teritorijā atrodas lielās ostas.

Mērķa grupa:

Visu transporta veidu satiksmes dalībnieki, kravu un pasažieru pārvadātāji.

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir uzlabot drošības līmeni ostās un novērst problemātisko punktu radītos ierobežojumus Eiropas transporta tīkla infrastruktūras darbībā.

Atbalstāmās darbības:

Specifiskā atbalsta īstenošanā ir atbalstāmas šādas darbības:

1. to molu, viļņlaužu, krasta nostiprinājumu un piestātņu pārbūve un atjaunošana, kas nav iznomātas vai ko nav plānots iznomāt komercdarbībai;

2. lielo ostu infrastruktūras kompleksam piederošo inženiertīklu būvniecība;

3. autotransporta un dzelzceļa pievadceļu un ar tiem saistītās infrastruktūras būvniecība;

4. ar ugunsdzēsības un vides aizsardzības prasību ievērošanu saistīto iekārtu iegāde un infrastruktūras būvniecība.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

74 112 625

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.319 24.05.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 6.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?