Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

1.1.1. Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:

1.1.1.5. Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mērķa grupa:

Zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, komersanti, kuriem ir pētnieciskās struktūrvienības, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls, “Apvārsnis 2020” nacionālais kontaktpunkts.

Mērķis
Atbalstāmās darbības:

Atbalsts tiks sniegts Eiropas Pētniecības telpas bilaterālās un multilaterālās sadarbības projektu izstrādei (tajā skaitā zinātnisko institūciju un komersantu sadarbībai) un dalībai starptautiskos pētniecības, tīklošanās un sadraudzības pasākumos un Eiropas pētniecības infrastruktūru stratēģiskā foruma infrastruktūras objektos, kā arī atbalsts sinerģijas veidošanai ar dalību starptautiskās sadarbības programmu projektos pētniecības un tehnoloģiju jomās. Papildus atbalsts plānots programmas Apvārsnis 2020 Latvijas Nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

27 669 868

Saistošie noteikumi:
Apstiprinātie kritēriji

SAM 1.1.1.

Piezīmes:
Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?