Drukāt
              
Fonds:ERAF
Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) numurs un nosaukums:

5.6.1. Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu

Specifiskā atbalsta mērķa (SAM) pasākuma numurs un nosaukums:
Projektu iesniegumu atlases veids:IPIA
Finansējuma saņēmēji:

Rīgas pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, valsts iestāde, valsts kapitālsabiedrība (tai skaitā valsts kapitālsabiedrība, kura pārvalda valsts nekustamos īpašumus, ja tā projekta infrastruktūrā īsteno valsts iestāžu funkciju) vai komersanti.

Mērķa grupa:

Rīgas iedzīvotāji, komersanti un tūristi

Mērķis

Specifiskā atbalsta mērķis ir veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu, veicot ieguldījumus tādu degradēto objektu un teritoriju revitalizācijā, kas, izveidojot un pārbūvējot maza mēroga sabiedrisku, kultūras, sporta un infrastruktūras objektus, kvantitatīvā izteiksmē paredzēs lielāko revitalizācijas efektu un lielākos privātos līdzieguldījumus, kā arī nodrošinās pievienoto vērtību nacionālajā līmenī atbilstoši mērķiem un uzdevumiem, kas noteikti nacionālajos plānošanas dokumentos kultūras, sporta, tūrisma vai citās nozarēs.

Atbalstāmās darbības:

Projektā iekļauj atbalstāmās darbības, kas sekmē MK noteikumu II nodaļā minētā specifiskā atbalsta mērķa un MK noteikumu 9. punktā noteikto rādītāju sasniegšanu:

1. atbalsta teritorijas revitalizācijas mērķim paredzēto ēku, būvju un to infrastruktūras attīstīšana;

2. revitalizējamās teritorijas labiekārtošana;

3. ielu un ar to saistītās infrastruktūras izbūve vai pārbūve revitalizējamā teritorijā vai funkcionāls savienojums, ja šāds risinājums ir pamatots revitalizējamās teritorijas attīstības stratēģijā;

4. projekta vadības nodrošināšana;

5. publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

Pieejamais KP finansējums kopā (EUR):

80 382 791

Saistošie noteikumi:

MKN Nr.188 29.03.2016.

Apstiprinātie kritēriji

SAM 5.6.1.

Piezīmes:

MK Rīkojums Nr.130 Par konceptuālo ziņojumu "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošan

Papildu informācija

Kā pieteikt projektu?

Kā īstenot projektu?